Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Vnútorný poriadok školy Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Školská rada Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty

O škole

História školy

do roku 1959

Podľa doteraz zistených správ najstaršia zmienka o nemšovskej škole je z roku 1536. Meno prvého učiteľa, ktorý bol súčasne aj organistom a obecným pisárom, nepoznáme. V tejto funkcii sa po prvýkrát spomína až v roku 1623 Ján Simonides.
K 15. februáru 1670 sa viaže prvá podrobnejšia historická správa o školstve v Nemšovej. Uvádza sa v nej, že Nemšovským rechtorom (učiteľom) bol vtedy Ján Chrenovínus. Písomne zaznamenané meno ďaľšieho učiteľa sa objavuje až v roku 1766 a bol ním Mikuláš Frančík.

Po tomto dátume sa už takmer pravidelne objavovali mená i ďaľších učiteľov. Za zmienku stojí, že štyridsať rokov, t.j. v rokoch 1798 až 1838 učil na nemšovskej škole "rechtor" J. Bertušek starší. V jeho práci pokračoval syn Ján Bertušek mladší, ktorý v Nemšovej pôsobil v rokoch 1838-1856. Okrem iného bol prvým známym Nemšovanom, ktorý získal stredoškolské vzdelanie.

Nevie sa presne kedy bola postavená prvá školská budova. Z kroniky rímsko-katolíckej školy z roku 1829 sa však dozvedáme, že v roku 1748 stála škola na mieste terajšieho Mestského úradu. Mala len dve miestnosti. V jednej sa učilo a v druhej býval učiteľ (t.j. bola jednotriedna). Táto však v roku 1797 vyhorela. Keď ju opravili, stala sa z nej židovská škola. V tej sa vyučovalo až do roku 1914.

V roku 1859 sa začalo vyučovať v novej jednoposchodovej budove školy (na mieste dnešnej pošty). Postavili ju na nevyužitom cintoríne pri kostole. Tu sa učilo až do roku 1956.

Postupne škola prešla rôznymi renováciami a stavebnými úpravami. Začiatkom päťdesiatych rokov prestala vyhovovať. Rozhodlo sa o výstavbe novej školskej budovy na mieste bývalého majera.


1956 - 1992

V kronike obce Nemšová sa píše, že medzi najdôležitejšie kultúrno-spoločenské udalosti v obci v roku 1956 patrilo otvorenie novej školy. Jej postavenie si vynútilo zvyšovanie počtu obyvateľov a tým aj počtu žiakov. ako najvhodnejšie miesto bol vybraný pozemok, na ktorom stál starý majer.
Slávnosť sa začala nástupm žiakov a účastníkov pred starou školou. Riaditeľ Karol Malý spomenul v prejave vývoj škôl od roku 1766. Potom nasledovala symbolická rozlúčka so starou školou, slávnostný sprievod a otvorenie novej školy.

Po roku 1956 sa i naďalej pokračovalo v dostavbe. Pribudlo ihrisko, okrasný park i vybavenie školy. Počas činnosti školy sa vo vedení vystriedalo niekoľko riaditeľov, viac ako 200 učiteľov a takmer päťtisíc žiakov.

V histórii školy bolo i veľa prevratných období. V školskom roku 1967/68 bola zriadená tzv. papierová škola, ktorá pomohla načas odstrániť smennosť.

S rozvojom priemyslu v šesťdesiatych rokoch pribúdalo veľa nových obyvateľov a tým sa zvyšoval aj počet žiakov. V školskom roku 1967/1968 sa prvý stupeň presťahoval do náhradných priestorov tzv. papierová škola. Bola to bývalá ubytovňa robotníkov, ktorí pracovali na rozsiahlej prestavbe n.p. Skloobal. Týmto presťahovaním sa odstránila smennosť vo vyučovaní. V budove na ulici Janka Palu zostali naďaľej žiaci 2. stupňa.

V roku 1983 bola dostavaná nová škola na Školskej ulici číslo 5. Do nej sa nasťahovali druhostupniari a do budovy starej školy sa vrátili prvostupniari.

"Papierka" bola uzatvorená na konci školského roku 1982/1983 a v priebehu roku 1984 rozmontovaná. Na jej mieste postavili veľkokapacitný sklad Skloobalu.

V roku 1983 otvorili úplne novú budovu školy za farskou záhradou. Táto vyriešila problém nielen zastaralej "papierky", ale aj celkový priestorový problém s množstvom žiakov.

Najbúrlivejšie obdobie zažila škola v školskom roku 1992/93, kedy došlo k rozdeleniu na ZŠ Nemšová a ZŠ sv. Michala, Nemšová. Od toho času sa datuje samostatná história štátnej základnej školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria