Navigácia

Prečo si zvoliť našu školu?

Prečo si zvoliť našu školu?

  Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová

 

 

  Prečo si zvoliť našu školu?

 

 • Škola sa za posledné roky fungovania zmenila na kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu

        otvorenú žiakom,  rodičom aj verejnosti.

 • Učitelia s dlhoročnými skúsenosťami a nová generácia mladých, zapálených

        a kreatívnych pedagógov.

 • Nadštandardne vybavená učebňa chémie a fyziky.
 • Žiaci si v priestoroch šatní môžu uschovať osobné veci v uzamykateľných skrinkách.
 • Vyučovanie  informatiky v dvoch kvalitne vybavených počítačových  učebniach

         s využitím moderných  vyučovacích prostriedkov.

 • V každej triede je zabudovaný dataprojektor, na vyučovaní využívame aj interaktívne

         tabule.

 • Využívame edukačné programy v jednotlivých predmetoch používaním moderných

         IKT.                       

 • Výučba anglického jazyka v dvoch jazykových učebniach už od 1. ročníka, od 7. ročníka  sa  žiaci učia ďalší cudzí jazyk.
 • Organizácia Aktívneho týždňa anglického jazyka pre žiakov 4. – 8. ročníka s „native“ lektormi.
 • Dopisovanie s rovesníkmi z Mikronézie v anglickom jazyku.
 • Organizácia plaveckého výcviku, korčuliarskeho výcviku, školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, olympiády vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch, žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych projektov a súťaží.
 • Organizácia zaujímavých exkurzií a výletov nielen na Slovensku, ale aj do zahraničia.
 • Široký výber záujmových útvarov z oblasti športovej, jazykovej, vzdelávacej

         a umelecko-kultúrnej.

 • Školský klub detí otvorený ráno od 6.00 hod. a popoludní do 16.00 hod., pestrý

         program voľnočasových  relaxačných aktivít i možnosť prípravy na  vyučovanie.

 • Podporujeme talentovaných žiakov vo všetkých oblastiach.
 • Žiaci dosahujú nadpriemerné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5. a 9.

         ročníkov.

 • Dlhoročná spolupráca s partnerskou základnou školou v Hluku.
 • Vlastná kuchyňa s jedálňou, denne čerstvá, pestrá, vyvážená strava, ovocie a pitný

         režim.

 •  Realizácia spoločných popoludňajších aktivít s rodičmi – tekvicový svetlonos, tvorivé

         dielne,  športové popoludnie, karneval a iné.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria