• Centrum voľného času

    • Školské stredisko záujmovej činnosti bolo schválené ako súčasť ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová s účinnosťou od 1. septembra 2011 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo:2010-10698/50689:2-923. Na základe uznesenia MsZ č.213/2012 zo dňa 28. 11. 2012 dodatkom k zriaďovacej listine bolo premenované na Centrum voľného času, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová. Zriaďovateľom  Centra voľného času (CVČ)  je mesto Nemšová.

     Centrum voľného času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka.

     Dôraz kladie najmä na:
     a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou,
     b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase,
     c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
     d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov,
     e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže.

      

     Kontakt:

     Centrum voľného času

     Janka Palu 2

     914 41  Nemšová

  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje