Navigácia

Novinky

Fotogaléria

 • Denný letný tábor

  Denný letný tábor

  Milí rodičia.

  Ak ešte váhate, či vaše dieťa prihlásiť alebo neprihlásiť do denného letného tábora, možno vám pri rozhodovaní pomôže krátka charakteristika jednotlivých dní.

  01. 07. – CVČ Dubnica nad Váhom – prehliadka zvieratiek a starostlivosť o ne

  02. 07. – dobrovoľní hasiči nám na ihrisku v Bolešove ukážu, ako pracujú pri zásahu

  03. 07. – deň si spríjemníme peknou rozprávkou v dubnickom kine Lastovička

  06. 07. – vyberieme sa na výlet do Parku miniatúr v Podolí

  07. 07.  – spoločne si vyrobíme v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne darček na pamiatku

   

 • Organizácia vyučovania od 22. 06. 2020

  Príchod do školy

  Ranný ŠKD ostáva v prevádzke od 6.00 do 7.45 hod. Všetci žiaci, ktorí nenavštevujú ranný ŠKD, budú vchádzať hlavným vchodom od 7.45 hod.

  V stredu (24. 06. 2020) sa žiaci 6. – 9. ročníka stretnú o 7.50 hod. pred hlavným vchodom,
  kde triednym pani učiteľkám odovzdajú písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ak nemáte možnosť vytlačiť si vyhlásenie, tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj vo vestibule školy.
  Bez vyplneného a podpísaného vyhlásenia žiak do ZŠ nemôže nastúpiť! Taktiež je žiak povinný predložiť toto vyhlásenie, ak prerušil dochádzku do školy na viac ako tri dni.

  Žiaci 5. – 9. ročníka sa po vstupe do školy a prejdením ranným filtrom (dezinfekcia rúk) prezujú v šatni a bez zdržiavania sa presunú do svojej triedy. Počas vyučovania v triedach žiaci nemusia mať ochranné rúška, len v prípade opustenia triedy.

  Každý žiak je povinný si každý deň nosiť do školy rúško a papierové vreckovky.


  Vyučovanie od 22. 06. 2020

  22. – 23. 06. (pondelok, utorok) – žiaci 1. – 5. ročníka majú vyučovanie nezmeneným spôsobom,
  žiaci 6. – 9. ročníka plnia dištančné vzdelávanie.

  22. 06. – fotenie triednych kolektívov žiakov 1. – 4. ročníka (1,50 € za fotku)

  Od 24. 06. – 29. 06. budú mať aj žiaci 6. – 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny, t. j. do 11.35 hod.

  1. – 4. ročník – práce v triedach podľa dohovoru triednych pani učiteliek v ročníkoch

  24. 06. (streda) – nástup žiakov 6. – 9. ročníka do školy, socializácia žiakov

  24. 06. – fotenie triednych kolektívov žiakov 5. – 9. ročníka (1,50 € za fotku)

  25. 06. (štvrtok) – práce v triede, čistenie a kontrola učebníc

  26. 06. (piatok) – ochrana života a zdravia (5. – 9. ročník)

  29. 06. (pondelok) – práce v triede, výmena učebníc, upratovanie skriniek

  30. 06. (utorok) – Ukončenie školského roka prostredníctvom školského rozhlasu, odovzdávanie vysvedčení v triedach. Po odovzdaní vysvedčení žiaci odchádzajú domov.
  Z prevádzkových dôvodov bude ŠKD do 11.30 hod.

  Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania, sú povinní odovzdať učebnice svojej triednej pani učiteľke po predchádzajúcej dohode prostredníctvom edupage. Bez odovzdania učebníc nebude žiakovi/žiačke vydané vysvedčenie!

  Organizácia stravovania od 24. 06. 2020

  - žiakov, ktorí nechodia do ŠKD, odvedie do školskej jedálne o 11.50 hod. striedavý dozor

  - žiaci, ktorí navštevujú ŠKD, pôjdu na obed v poradí:

  •  o 12.30 hod. – 3. A + 3. C, 2. A + 4. A/B
  •  o 12.50 hod. – 2. B, 2. C
  •  o 13.10 hod. – 1. A + 1. B, 1. C + 1. D

  POZOR! V utorok 30. 06. 2020 sa budú obedy vydávať od 10.30 hod.


  Naďalej platí ZÁKAZ VSTUPU CUDZÍM OSOBÁM DO BUDOVY ŠKOLY. Vstup majú povolený len zamestnanci a žiaci prezenčnej formy. Len vo výnimočných prípadoch a po dohovore s vedením školy môže mať umožnený vstup do priestorov školy aj cudzia osoba.

  O prípadných  zmenách vás budeme priebežne informovať elektronicky prostredníctvom edupage a nášho webového sídla.

  Ďakujeme za ústretovosť, pochopenie a spoluprácu.

  Vedenie ZŠ

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia.
  Aj napriek uvoľneniu niektorých hygienicko-epidemiologických opatrení vás naďalej žiadame, aby ste rešpektovali ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY. Deti, ktoré budú navštevovať ranný ŠKD, priveďte len k bočnému vchodu. Pri dverách si ich už prevezme pani vychovávateľka. Aj pri odchode zo školy po vyučovaní, resp. pri odchode detí z popoludňajšieho ŠKD čakajte vaše deti pred vchodom, nevstupujte, prosíme vás, do budovy školy.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vedenie ZŠ

 • Rozvrh online hodín na týždeň od 15. 06. - 19. 06. 2020

 • Zmeny v prevádzke školy od 15. 06. 2020

  Vážení rodičia.

   Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a zrušení viacerých hygienicko-epidemiologických opatrení, bude škola v prevádzke od 15. 06. 2020 v miernejšom režime.


  Ranný ŠKD bude fungovať od 6.00 hod. do 7.45 hod., žiaci budú doň prichádzať bočným vchodom. Prosíme tých rodičov, ktorí ešte nepotvrdili záujem resp. nezáujem o ranný ŠKD, aby tak urobili najneskôr do 12. 06. 2020 do 9.00 hod.


  Žiaci, ktorí nebudú navštevovať ranný ŠKD, prídu do školy až o 7.45 hod., všetci budú vchádzať hlavným vchodom.


  Od pondelka sa vrátia do svojich pôvodných tried aj žiaci štvrtého ročníka, 4. A bude naďalej vyučovať Mgr. S. Ištoková. Vyučujúcou v 1. D bude Mgr. M. Bezáková. Ostatné triedy budú fungovať v nezmenenom režime.


  V rozdelení skupín v ŠKD budú malé zmeny, ale odchody žiakov zostanú nezmenené.
  Popoludňajší ŠKD ostáva v prevádzke do 15.30 hod.


  Naďalej ostáva v platnosti, že každý žiak musí pri prvom príchode do školy priniesť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Taktiež musíte toto vyhlásenie predložiť vždy po prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni.


  Vedenie ZŠ

 • OZNAM

  Vážení rodičia budúcich prvákov.

  V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Základnou školou, Janka Palu 2, Nemšová, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

  Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným  s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

 • OZNAM - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  Možnosti odhlasovania zo stravovania počas mimoriadnej situácie COVID-19:

  - odhlásiť zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 hod, deň vopred (na pondelok sa   

     dá odhlásiť v piatok do 14.00 h),

  - nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň,

  - v prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať v plastovom obale v čase od 11.30 hod. do

     12.00 hod., avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu príspevku za stravovanie, vrátane  

      réžie, (rodič nevstupuje do jedálne, stravu si prevezme na výdajnom mieste – vchod do kuchyne

      školskej jedálne)

  -  za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje,

  -  žiaci stravujúci sa počas júna v školskej jedálni si budú potvrdzovať odobratie stravy elektronickým čipom.

   

  Zároveň prosíme rodičov, aby si prípadné zmeny (odhlášky z obedov) upravili priamo na portáli www.strava.cz alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne na tel. č. 032/6598326.

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu

  Vážení rodičia.

  Každý žiak musí pri prvom príchode do školy priniesť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto tlačivo si môžete stiahnuť z prílohy alebo si ho môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy. Taktiež musíte toto vyhlásenie predložiť vždy po prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni.

  Vedenie ZŠ

  Vyhlasenie.pdf

 • Prevádzka vnútorného režimu a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, zamestnancov, rodičov a návštevníkov Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová do konca šk. r. 2019/2020

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1. – 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len 1. – 5. roč.) od 01. 06. 2020. Podľa rozhodnutia ministra školstva SR sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, či 1. – 5. roč. otvoria a v akom režime.

  Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom:

  · k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, k obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,

  · k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,

  · k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov,

  · k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.


  Pokyny pre zákonného zástupcu

  Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú vyučujúcu a riaditeľku školy.
  • Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a lebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
  • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby  a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
  • Žiadame rodičov, aby minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.


  Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy


  • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.
  • Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.
  • K rizikovým skupinám patria:

  a) tehotné ženy,

  b) osoby staršie ako 60 rokov,

  c) osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).

  • V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
  • Prílohu  tvorí usmernenie k pracovnoprávnym aspektom po „otvorení základnej školy“.

  Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu


  • Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
  • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov zváži riaditeľka školy zmenu skupiny v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov.
  • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností prispôsobia vyučujúce zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
  • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností zvolia pedagogické zamestnankyne tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
  • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s  aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
  • Jednotlivé triedy nastúpia do školy podľa časového harmonogramu  o 07.30 hod a 07.45 hod. bočnými vchodmi a hlavným vchodom. O presnom čase a mieste vstupu žiakov do budovy budú rodičia informovaní.
  • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nastúpia do školy, budú zabezpečovať vyučovanie v základnej škole a výchovné aktivity pre žiakov prvého až piateho ročníka.
  • Žiakom, ktorí nemajú prístup na internet a nebudú v škole, sprostredkuje škola dištančné vzdelávanie doterajším spôsobom v rámci svojich možností.
  • Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.


  Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19


  • Pani učiteľky pri nástupe žiakov do školy budú denne vykonávať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom. Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
  • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
  • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
  • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) môžu nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.
  • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
  • Aktivity budú pedagogické zamestnankyne organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy.
  • Opakovane budeme  upozorňovať žiakov na dodržiavanie  hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
  • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budeme organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
  • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
  • Toalety  sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
  • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
  • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
  • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávame najmenej raz denne.
  • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

   Stravovanie


  • Podľa miestnych podmienok, počtu žiakov a personálu zabezpečujeme školské stravovanie v  bežnej podobe.
  • Pre externých stravníkov má školská jedáleň zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.
  • Pri stravovaní v jedálni základnej školy sa skupiny žiakov nepremiešavajú.
  • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
  • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.


  Pri podozrení na ochorenie


  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
  • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

  Pri zatajení akýchkoľvek príznakov preberá zákonný zástupca trestnú zodpovednosť za ohrozenie učiteľa a ostatných žiakov v skupine.

  V prípade potvrdenia ochorenia základná škola postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ.


  Vyhlasenie.pdf


 • ČAS A SPÔSOB ODCHODU DIEŤAŤA Z ŠKD

  Vážení rodičia.

  Školský klub detí (ŠKD) bude od 01. 06. 2020 otvorený do 15.30 hodiny. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude odchod z ŠKD možný:  o 13.30, 14.30 a 15.30. Dieťa si budete môcť vyzdvihnúť vo vami zvolenom čase pred bočným vchodom do ZŠ (vstup rodičov do budovy školy nie je povolený). Žiadame rodičov detí prihlásených do popoludňajšieho ŠKD, aby záväzne potvrdili prostredníctvom elektronického  prihlásenia čas a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD. Vami zvolený čas a spôsob odchodu nebude možné počas júna meniť. Preto Vás prosíme, aby ste zadané informácie dôsledne dodržiavali, pretože škola po Vami zvolenom čase nebude niesť za dieťa zodpovednosť.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie ZŠ

   

   

 • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 01. 06. 2020

  Vážení rodičia! 


  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1. – 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len 1. – 5. roč.) od 01. 06. 2020. Podľa rozhodnutia ministra školstva SR sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, či 1. – 5. roč. otvoria a v akom režime. Rozhodujúce sú miestne podmienky (vývoj  šírenia nákazy COVID-19), ale aj personálne, materiálne a priestorové možnosti. Žiakom, ktorí nebudú v škole, sprostredkuje
  škola dištančné vzdelávanie doterajším spôsobom tak, aby nepreťažovala tých zamestnancov, ktorí sa venujú prezenčnej forme výchovy a vzdelávania v základnej škole. Preto Vás dôrazne prosíme, aby ste do piatka (22. 05. 2020 do 08.00 hodiny) prostredníctvom rodičovského konta na Edupage potvrdili Vašu voľbu, či dieťa nastúpi do školy, či bude navštevovať školský klub detí a či sa bude stravovať v školskej jedálni.


  Podľa usmernenia môže výchovno-vzdelávacia činnosť trvať denne max. 9 hodín, preto bude školský klub detí od 06.00 do 07.45 hodiny a popoludní do 15.00 hodiny.


  Podľa Vašej odpovede organizačne pripravíme a zabezpečíme vzdelávanie a stravovanie žiakov 1. – 5. ročníka od 01. 06. 2020.


  Ďakujeme za spoluprácu.
  Vedenie školy

 • PROJEKTY DETÍ Z 2. C

 • AJ SIEDMACI SÚ ŠIKOVNÍ - THD

 • KREATÍVNI DEVIATACI - THD

 • TECHNIKA – KUCHÁRSKE UMENIE 5. A

  Naši piataci vytvorili ozajstné kuchárske diela. Presvedčili nás, že v kuchyni im to ide.

  Nechajte sa inšpirovať a vytvorte svoje vlastné ,,dielo“.

 • SPOZNÁVAME SPOLOČENSTVO MRAVCOV - 2. B

 • POZNÁVAME PRÍRODU - Prvouka 1. B

 • AKO TRÁVIA PRVÁCI VOĽNÝ ČAS

 • MY FOOD - 1. C

 • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

  Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

  ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu         prípravu a dištančné vzdelávanie,

  ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

  ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

  Zásady hodnotenia

  1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

  2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

  3. Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 30. 4. 2020.

  4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.

  5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého predmetu.

  6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

  7. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.

  8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), v súlade s vyššie uvedenými bodmi.

  9. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne vypracuje stručnú správu o priebehu výučby a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a metodických združení a priloží ju ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.

  Získavanie podkladov na hodnotenie

  1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

  2. Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.

  3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

  4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

  Pedagogická rada

  1. Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada) sa počas prerušeného vyučovania v školách nekoná.

  2. Ak termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná pedagogická rada) pripadne na obdobie prerušeného vyučovania v školách, náhradný termín bude najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách. V prípade, že sa vyučovanie v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie elektronickou formou (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.

  Ukončenie stupňa vzdelania

  1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

  2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

  3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

  Postup do vyššieho ročníka

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria