Navigácia

Novinky

Fotogaléria

 • Řemeslo dětem aneb Co se v mládí naučíš...

  Ľudovým tradíciám a tradičnej výrobe sa venujeme  na vyučovaní  v rámci prierezovej témy,  ale aj tematicky zameranými dňami.

  Privítali sme projekt Remeslo deťom, ktorý vypracovali zamestnankyne  EnviCentra Pro krajinu vo  Vysokom  Poli v Českej republike Bc. Radka Brtišová a Petra Zvonková.

  Naši žiaci mali pôvodne stráviť v areáli EnviCentra zážitkové dni, počas ktorých by sledovali aj praktické ukážky spracovania vlny. Situácia spôsobená pandémiou COVID-19 prekazila plány a nedovolila vycestovať žiakom do  EnviCentra. Ani autorky projektu nemohli vycestovať na Slovensko, aby názorne predviedli spracovanie vlny.

   Využili sme možnosti techniky a pomocou online prenosu  žiaci so záujmom sledovali  prednášku o vlastnostiach a spracovaní vlny.

  Vo Vysokom Poli mala p. Brtišová pripravené ukážky, žiaci v ZŠ, Janka Palu v Nemšovej pozorne sledovali.

  Najzaujímavejšia bola praktická časť, počas ktorej si žiaci s nadšením  vyrobili jednoduchý výrobok z vlny. Všetky potrebné pomôcky – farebnú vlnu, ihlice a molitanové podložky nám  pani Brtišová vopred poslala  poštou v balíčku. Podkova pre šťastie, srdiečka a ďalšie farebné vlnené výrobky boli výsledkom práce žiakov v projekte spracovania vlny. Prednáška prostredníctvom komunikačného kanála obohatila a spestrila vyučovanie štvrtákom.

  Okrem príjemného zážitku so pracovaním vlny vďaka malému projektu, kód CZ/FMP/11b/03/036 z Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s názvom Řemeslo dětem aneb Co se v mládí naučíš... získala naša škola aj malé krosná, ktoré obohatili stálu výstavku tradičnej výroby a ľudovej kultúry vo vestibule školy.

  Ďakujeme p. Bc. Radke Brtišovej a Petre Zvonkovej, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Záložka do knihy spája školy

  Naša škola sa aj tento rok sa zapojila do 11. ročníka  česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze". Usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Organizátor nám vybral za partnerskú školu Základnú školu v Rovinke. V mesiaci september sme so žiakmi I. stupňa vytvárali záložky, aby sme potešili a inšpirovali žiakov našej partnerskej školy.

                                                                                                                              Mgr. Erika Lajčiaková

 • Zatúlané jablko v krajine Písmen a Čísel

  Zatúlané jablko v krajine Písmen a Čísel

  Kde bolo, tam bolo... naši najmenší žiaci prváci prežili krásny a dobrodružný deň cez pútavý príbeh o Zatúlanom jablku. Pokorili množstvo mét, kde zdolávali krajinu Písmen, Slabík, Slov, Viet, Čísel, Čiar i krajinu Zdravého životného štýlu. Najväčšiu radosť mali samozrejme z odmeny v podobe sladkých, šťavnatých no najmä zdravých jabĺk plných vitamínov.

  Tešíme sa na ďalší rozprávkový deň...                                           Triedne učiteľky prvých ročníkov

 • Zmeny v pokynoch platné od stredy 14. 10. 2020

   

  Nosenie rúšok je povinné pre všetkých žiakov (aj 1. stupeň, aj školský klub detí). Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

  Stále platí prísny zákaz vstupovania rodičov (a všetkých neoprávnených osôb) do vnútorných priestorov školy.

  Od stredy 14. 10. 2020 je zrušený ranný aj popoludňajší školský klub detí (ŠKD) pre všetky deti 4. ročníka. Školský klub detí pre žiakov  1., 2., 3. ročníka zostáva v prevádzke. 

  Deti v rannom ŠKD budú prerozdelené podľa ročníkov, v popoludňajšom ŠKD (1. a 2. ročník) podľa tried, žiaci 3. ročníka v nezmenenom režime.

  Na hodinách etickej výchovy budú deti preskupené podľa ročníkov.

  V prílohe si môžete podrobnejšie prečítať aktuálny Manuál pre základné školy a školské zariadenia spolu s rozhodnutím ministra z 11. 10. 2020.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

   

  https://www.minedu.sk/data/att/17572.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/17548.pdf

 • Zmena vo vydávaní  obedov pre žiakov 2. stupňa

  Zmena vo vydávaní  obedov pre žiakov 2. stupňa

  Od stredy 14. 10. 2020 bude žiakom 2. stupňa stravujúcim sa v školskej jedálni druhý chod balený do jednorazových obalov. Nápoj a polievku žiaci zjedia v jedálni, druhý chod dostanú zabalený a skonzumujú ho doma.

  Vedenie ZŠ

 • Imatrikulácie prvákov

  V posledný septembrový deň sa deti stali ozajstnými prvákmi nášho školského klubu. Pod dohľadom svojej pani vychovávateľky prisľúbili správať sa vzorne, svedomito si plniť svoje povinnosti, vytvárať priateľstvá, vzájomne si pomáhať a veselo sa zabávať. Boli pasovaní za prvákov a následne odmenení malými darčekmi, ktoré si pre ne pripravili naši starší žiaci z ŠKD.

  Prajeme im príjemne strávený čas plný hier a zábavy.

 • Oznam o aktualizovaných opatreniach MŠVVaŠ SR od 30. 09. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo 30. 09. 2020 aktualizovaný Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Z neho vyplývajú pre nás opatrenia a odporúčania, ktoré budeme dodržiavať až do jeho ďalšej aktualizácie.

  Žiaci budú naďalej vchádzať do budovy Základnej školy, Janka Palu 2 podľa časového harmonogramu:

  - cez bočný vchod od ŠKD: o 7.45 hod. – 1. A, 1. B, 1. C

  - cez hlavný vchod:   o 7.30 hod. – 2. C, 3. – 4. ročník

                                     o 7.40 hod.  – 5. – 6. ročník

                                     o 7.50 hod. – 7. – 9. ročník

  Pre žiakov 2. A a 2. B triedy, ktorí sa učia v budove Katolíckej spojenej školy, platí naďalej vstup od 7.40 hod. 

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom naďalej vykonávaný ranný filter. Prosíme rodičov, aby naďalej zabezpečili pre svoje deti každý deň minimálne dve rúškapapierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 2. stupňa povinné, pre žiakov 1. stupňa vysoko odporúčané.

  Krúžková činnosť na našej škole zatiaľ prebiehať nebude. V prípade zmeny vás budeme o tejto skutočnosti včas informovať.

  Naďalej platí, že  dieťa je povinné predložiť pri návrate do školy vyhlásenie o bezinfekčnosti.  Opakovane sa nám stáva, že dieťa príde bez neho a musíme volať rodičom.

  Pre zopakovanie:  Rodič je povinný po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Toto tlačivo si môžete stiahnuť na webovom sídle našej školy alebo si ho môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy.

  V prípade, že žiak vynechá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy a triednu pani učiteľku. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom, taktiež mu vyplýva povinnosť informovať o tejto skutočnosti vedenie školy a triednu učiteľku. Za týchto podmienok (podozrenie alebo potvrdenie ochorenia COVID-19, nariadená karanténa) je dieťa zo školy vylúčené.

  Z personálnych dôvodov nedokážeme zabezpečiť homogénnosť skupín v ŠKD. Činnosť v rannom aj popoludňajšom ŠKD bude zabezpečená v zmiešaných zberných skupinách. Preto prosíme rodičov o individuálne zváženie návštevy ich dieťaťa v ŠKD.

  Žiadame rodičov, aby sa opätovne porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.

  V prílohe si môžete podrobnejšie prečítať aktuálny Manuál pre základné školy a školské zariadenia spolu s usmernením pre CVČ a krúžkovú činnosť.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

   

  https://www.minedu.sk/data/att/17464.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/17482.pdf

   

   

 • OZNAM

  Vážení rodičia.
  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sa rodičovské fóra dňa 05. 10. 2020 konať nebudú. Uskutočnia sa elektronickou formou, triedne pani učiteľky vám prostredníctvom aplikácie EduPage pošlú všetky potrebné informácie. V prípade potreby rozhovoru s triednou pani učiteľkou alebo vyučujúcou niektorého konkrétneho predmetu ich, prosím, kontaktujte a dohodnite si osobné stretnutie.

  Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                                                                   Vedenie ZŠ

 • Môj deň s ABECEDOU

  Teplý jesenný deň sme využili na precvičovanie abecedy trochu inak. Keďže žiaci si musia osvojiť veľké množstvo informácií, snažili sme sa prepojiť vedomosti z viacerých predmetov a vtiahnuť deti do učenia sa, systematizovať ich vedomosti získané na rôznych hodinách v škole. Môj deň s ABECEDOU formou zážitkového učenia pripravili pani učiteľky pre druhákov. Aby sme sa boli na čerstvom vzduchu a na chvíľu odložili rúška, zvolili sme si ako miesto učenia trávnatú plochu za našou školou. Žiaci museli postupne splniť rôzne úlohy: nakresliť plán ako sa dostali z triedy na ihrisko, vyriešiť labyrint, určovať písmená abecedy z názvov zvierat, uhádnuť slovo ukryté v písmenách, spievať pieseň a trošku si aj zacvičiť. Poslednou úlohou bolo z prírodnín vyskladať slovo ABECEDA. Za všetky splnené úlohy ich čakalo prekvapenie - náramok, ktorý im bude pripomínať, že učenie je zábava. Školský rok je iba na začiatku, ale deti sa už môžu tešiť na ďalšie tvorivé, zaujímavé a zábavné učenie.

  Mgr. Erika Lajčiaková

 • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE - DRUHÁCI

  Aj v tomto školskom roku žiaci druhých ročníkov absolvovali športovú aktivitu Beh pre zdravé srdce. Nakoľko pohyb je pre deti prirodzený, žiaci 2. A, 2. B a 2. C sa s radosťou zapojili do tejto aktivity. Po skupinách zabehli požadované úseky. Veľmi sa pri tom zabavili, urobili niečo pre svoje zdravie a za svoje výkony boli odmenení náramkami na pamiatku.

 • ZBER PAPIERA PRELOŽENÝ NA OKTÓBER

  Milí žiaci a rodičia.

  Zber papiera, ktorý sa mal konať od 28. 09. do 02. 10. 2020, je preložený na mesiac október. O presnom termíne vás budeme včas informovať.

  Vedenie ZŠ

 • Oznam o prerušení vyučovania v 5. A triede

  Nariadením RÚVZ v Trenčíne bola určená žiakom 5. A triedy karanténa od 24. 09. 2020 do 28. 09. 2020.        Výučba v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou. Žiaci zostávajú v domácej izolácii, neodporúčajú sa ani pohybové aktivity.                                                                       

  Výučba v ostatných triedach prebieha klasickým spôsobom, taktiež aj prevádzka ŠKD.

  Ďalej budeme postupovať podľa nariadení RÚVZ v Trenčíne.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Vedenie ZŠ

   

 • CVIČENIA V PRÍRODE

  Dňa 14. 9. 2020 sa v našej škole uskutočnili Cvičenia v prírode, ktoré žiaci 8. A realizovali inak ako po minulé roky. Využili možnosti trenčianskeho cykloregiónu a otestovali trasu vedúcu z Nemšovej do Horného Srnia. Počas jazdy na svojich bicykloch sa žiaci správali disciplinovane a zodpovedne, a keďže im prialo aj počasie, v polovici cyklotúry si dopriali spoločnú opekačku. To, že sa im takýto deň páčil si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE

  Už rímsky básnik Horatius tvrdil: “Ak nebeháš, kým si zdravý, budeš behať, keď ochorieš. Žiadny liek Ti nenahradí pohyb.“ Preto, aby sme urobili niečo pozitívne pre zdravie, utužili vzťahy medzi žiakmi jednotlivých tried, zorganizovali sme na našej škole Beh pre zdravé srdce. Počasie nám prialo, počas celého behu sa na nás slniečko usmievalo.

  Triedne učiteľky 1. ročníkov

 • Oznam o aktualizovaných opatreniach MŠVVaŠ SR od 16. 09. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo 16. 09. 2020 v popoludňajších hodinách aktualizovaný Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Z neho vyplývajú pre nás opatrenia a odporúčania, ktoré budeme dodržiavať minimálne do konca septembra.

  Od 18. 09. 2020 (piatok) budú žiaci vchádzať do budovy Základnej školy, Janka Palu 2 podľa pôvodného časového harmonogramu:

  - cez bočný vchod od ŠKD: o 7.45 hod. – 1. A, 1. B, 1. C

  - cez hlavný vchod:   o 7.30 hod. – 2. C, 3. – 4. ročník

                                     o 7.40 hod.  – 5. – 6. ročník

                                     o 7.50 hod. – 7. – 9. ročník

  Pre žiakov 2. A a 2. B triedy, ktorí sa učia v budove Katolíckej spojenej školy, platí naďalej vstup od 7.40 hod. 

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom naďalej vykonávaný ranný filter. Prosíme rodičov, aby naďalej zabezpečili pre svoje deti každý deň minimálne dve rúškapapierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 2. stupňa do konca septembra povinné, pre žiakov 1. stupňa vysoko odporúčané.

  Zmeny nastali aj vo vyhláseniach. Rodič je povinný po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Toto tlačivo si môžete stiahnuť na webovom sídle našej školy alebo si ho môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy.

  V prípade, že žiak vynechá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy a triednu pani učiteľku. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom, taktiež mu vyplýva povinnosť informovať o tejto skutočnosti vedenie školy a triednu učiteľku. Za týchto podmienok (podozrenie alebo potvrdenie ochorenia COVID-19, nariadená karanténa) je dieťa zo školy vylúčené.

  Z personálnych dôvodov nedokážeme zabezpečiť homogénnosť skupín v ŠKD. Činnosť v rannom aj popoludňajšom ŠKD bude zabezpečená v zmiešaných zberných skupinách. Preto prosíme rodičov o individuálne zváženie návštevy ich dieťaťa v ŠKD.

  Žiadame rodičov, aby sa opätovne porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy


  Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​

 • LETNÁ ŠKOLA - 24. 08. - 28. 08. 2020

  Naša Letná škola prebiehala posledný prázdninový týždeň. Deťom sme sa snažili pripraviť bohatý program, ktorý sme v prvý deň zamerali na spoznávanie Nemšovej. Deti si podľa mapy našli cieľ cesty – Králikov mlyn, zavítali sme do mestského múzea a pokochali sa krásou kostola sv. Michala. Pri každej pamiatke riešili malí účastníci rôzne úlohy, pri ktorých využívali svoje nadobudnuté vedomosti a vzájomnú spoluprácu, zároveň sa dozvedeli aj niečo nové.

  Druhý deň sme navštívili letisko v Slávnici, kde boli „odparkované“ veľké stroje – lietadlá. Po  prehliadke a vyčerpávajúcej prednáške si deti zahrali hru, v ktorej si utvrdzovali svoje nadobudnuté matematické vedomosti. Poniektorí prišli na to, koľko toho cez prázdniny zabudli. Návštevu sme obohatili hrou na detskom ihrisku a potom samotnou výrobou lietadiel z odpadového materiálu.

  Tretí deň sa deti potešili návšteve Gazdovstva Uhliská. Najskôr si poskladali puzzle. V nich sa dozvedeli, čo ich dnes čaká a spoločne sa porozprávali, čo by rady videli. Na gazdovstve si deti užili prehliadku zvierat, ktoré mohli pod dozorom skúsenej ošetrovateľky aj nakŕmiť, prípadne pohladkať. Nahliadli aj do jazdeckej haly, kde trénovali kone. Za odmenu sa deti prešli pod rozhľadňu, pri ktorej sa spoločne odfotili. Na skrátenie chvíle mali za úlohu riešiť rôzne hádanky, vytvárať zvieracie rodinky. Plní energie sa ešte pohrali na detskom ihrisku a po príchode do triedy s radosťou modelovali zvieratká, ktoré mali možnosť vidieť na gazdovstve.  

  Galéria Bazovského v Trenčíne mala pre deti umelecký nádych. Pozreli si prehliadku krásnych umeleckých diel a šperkov. Zahrali sa chvíľu na umelcov,  kreslili kresbu voľnou rukou so zatvorenými očami. Za úlohu dostali nájsť vo svojej kresbe iné obrázky, ktoré zvýraznili farebnou pastelkou. V dielni si vyrobili jedinečný šperk, ktorý si so sebou zobrali domov.

  Posledný deň našej letnej školy sa niesol v duchu rozlúčky s prázdninami. V spolupráci s Centrom voľného času v Dubnici nad Váhom sme zariadili prezentáciu o zvieratách. Deti mali možnosť vidieť a porozprávať aj to, aké zvieratká majú doma. Na záver si svoje nadobudnuté vedomosti precvičili v krátkom zvieracom kvíze. Tento deň si deti pochutnali aj na sladkom pokušení – zmrzline, ozdobili chodníky pred našou školou veselými obrázkami.  Z letnej školy si odniesli diplom, malú pozornosť a plno zážitkov.   

 • Oznam pre rodičov žiakov navštevujúcich etickú výchovu

  Milí rodičia.

  Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR nemiešať žiakov rôznych tried, príp. ročníkov sa etická výchova do 14. 09. 2020 vyučovať nebude.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vedenie ZŠ

   

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2020/2021 sa uskutoční pre všetky triedy dňa 2. septembra v budove Základnej školy na Ulici Janka Palu 2.

  Žiaci prvého ročníka príp. druhého ročníka pôjdu do tried spolu len s jedným rodičom, ostatní žiaci bez rodičov.

  Každý žiak musí 02. 09. priniesť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu na začiatku školského roka. Bez podpísaného vyhlásenia nemôže žiak do budovy školy vstúpiť. Po prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni musí rodič vždy predložiť vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obidve tlačivá si môžete stiahnuť na webovom sídle našej školy alebo si ich môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy.

  Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú žiaci od 02. 09. do 14. 09. do školy vchádzať rôznymi vchodmi podľa časového harmonogramu.

  Príchod žiakov do školy:

  • cez bočný vchod od ŠKD:   o 7.45 hod.                 - 1. A, 1. B, 1. C                                                                                                                  o 7.55 hod.                 - 2. A, 2. B (len 02. 09.)

   

  • cez hlavný vchod:   o 7.30 hod.                 - 2. C, 3. – 4. ročník                                                                                                           o 7.40 hod.                 - 5. – 6. ročníK                                                                                                                   o 7.50 hod.                 - 7. – 9. ročník

   

  Z kapacitných dôvodov sa budú triedy 2. A a 2. B učiť v školskom roku 2020/2021 v budove Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová.

   

  Pri vstupe bude žiakom vykonaný ranný filter. V prípade opakovaného namerania zvýšenej telesnej teploty min. 37,2 °C nebude môcť dieťa do školy nastúpiť.

   

  Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň dve rúškapapierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je do 14. 09. pre žiakov 2. stupňa povinné, pre žiakov 1. stupňa odporúčané.

   

  Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom roku začne dňa 3. septembra v čase od 6:00 do 7:45 hod. a od 11:35 do 16:00 hod. Činnosť v rannom ŠKD bude z dôvodu personálnych možností zabezpečená v zmiešaných zberných skupinách, v popoludňajšom ŠKD sa stretnú deti z maximálne dvoch tried.

   

  Obedy v školskej jedálni sa 2. septembra budú vydávať len prihláseným žiakom v čase od 10:30 do 12:30 hodiny. Upozorňujeme rodičov, že v jedálni nedokážeme zabezpečiť nepremiešavanie skupín žiakov z rôznych tried, príp. škôl. Preto prosíme rodičov o zváženie stravovania ich detí v školskej jedálni.

   

  Taktiež žiadame rodičov, aby sa porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   

  Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

   

   

  Vyhlasenie_ZZ_na_zaciatku_skol.roka_2020_21.docx

  Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti.docx

       

   

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia.


  Z dôvodu zákonom stanoveného vyššieho počtu žiakov v triedach druhého ročníka boli žiaci 1. D triedy prerozdelení do zvyšných troch tried.
  Z kapacitných dôvodov sa budú triedy 2. A a 2. B učiť v školskom roku 2020/2021 v budove Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová.
  Rodičom žiakov bude poslaná správa prostredníctvom aplikácie EduPage o zaradení detí do jednotlivých tried.

  Vedenie ZŠ

 • Oznam pre rodičov

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v Školskej jedálni  pri ZŠ  Janka Palu  2, Nemšová, aby prišli svoje deti prihlásiť do kancelárie vedúcej školskej jedálne od pondelka 17. 08. 2020, v čase od 7.00 hod – 15.00 hod.

  Novým stravníkom bude vydaný čip v hodnote 5 EUR.

  Je nutné, aby rodič, zákonný zástupca dieťaťa vypísal prihlášku na nový školský rok, ktorú si môže stiahnuť z webovej stránky školy v časti školská jedáleň.

  Stravovanie pre cudzích stravníkov poskytujeme od 24. augusta 2020 za cenu 2,79 eur. Strava bude balená do jednorazových plastových obalov. V prípade záujmu o stravovanie sa môžete nahlasovať u vedúcej školskej jedálne.

  Ďalšie informácie budú poskytnuté v kancelárii ŠJ alebo na t. č 6598326.

  Ďakujeme za spoluprácu.


  zapisny_listok_stravnika.pdf


strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria