• Dôležité informácie

    •  

     ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

      

                                                                       

     Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      

     Zápis detí do 1. ročníka 2023/2024 bude v Základnej škole, Janka Palu 2, v Nemšovej

      

      04. a 05. apríla 2023 od 14.00 do 17.00 hod. za účasti detí.

      

     Pred samotným zápisom je nutné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v sekcii "Elektronická prihláška". Pred jej vyplnením si, prosíme vás, dôkladne prečítajte pokyny, ktoré sú uvedené v úvodnej časti prihlášky.

     Súčasne boli pridané do sekcie Zápis do 1. ročníka informácie a tlačivá, ktoré bude nutné predložiť pri zápise.

     Po vyplnení si poznačte kód formulára pre prípadnú opravu a doplnenie údajov, prihlášku vytlačte, podpíšte a spolu s vyplneným, oboma zákonnými zástupcami podpísaným a  vytlačeným tlačivom Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, ktoré nájdete na webovom sídle školy v sekcii "Zápis do 1. ročníka", prineste na zápis do školy. Nezabudnite na rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

     • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

     • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo

     • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania je možné preukázať písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

      

     Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).


      

     Elektronickú prihlášku vyplňte do 31. 03. 2023.

     Upozorňujeme, že:

     1. zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré k 1. septembru 2023 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2017),

     2. zápisu sa musia opäť zúčastniť aj deti, ktoré v šk. r. 2022/2023 pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole,

     3. zápisu do 1. ročníka sa zúčastnia aj deti, ktorých rodičia požiadajú o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v školskom roku 2023/2024.

     Odklad povinnej školskej dochádzky od 01. 01. 2021 legislatíva nedovoľuje. Pokiaľ dieťa nie je zrelé

     na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť

     sa na pani riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania

     dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú

     školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

     Ak sú rodičia  dlhodobo v zahraničí alebo plánujú pobyt v zahraničí, zapíšu svoje dieťa do školy. Zároveň podajú riaditeľke základnej školy žiadosť o povolenie vzdelávania dieťaťa v zahraničí.

     Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.


      


      

      


      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje