Navigácia

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Rada školy Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Adaptačné vzdelávanie Aktualizačné vzdelávanie

O škole

História školy

Z HISTÓRIE ŠKOLSTVA V NEMŠOVEJ

1536 - najstaršia zmienka o nemšovskej škole, objavujú sa prvé študijné a školské poriadky,
1623 - prvá zmienka o učiteľovi Jánovi Simonidesovi, organistovi a obecnom pisárovi,
1670 - prvá historická správa o školstve v Nemšovej, rechtor Ján Chrenovinus,
1748 - postavená škola na pozemku panstva (budova MsÚ), v roku 1914 zanikla,
1766 - školu viedol rechtor (správca) Mikuláš Frančík,
1797 - škola vyhorela, po jej oprave sa pokračovalo vo vyučovaní,
1798 - školu viedol rechtor (správca) Ján Bertúšek,
1838 - po smrti Jána Bertúšeka nastúpil na jeho miesto jeho syn Ján (ml.),
1859 - začalo sa vyučovanie na novej škole (pošta), vyučovalo sa tu do roku 1956,
1877 - školu viedol Ján Kubíček, pre sústavný nárast detí zriadená ešte jedna trieda,
1881 - školu viedol Vojtech Szárka,
1887 - z doteraz jednotriednej školy sa stáva dvojtriedna škola s dvoma učiteľmi,
1898 - Vojtech Szárka zriadil ďalšie dve triedy naraz, celkom štyri,
1907 - vyučovacím jazykom sa stal maďarský jazyk, slovenský jazyk bol používaný ako pomocná reč,
1914 - začiatok 1. svetovej vojny, celé dva roky učili 256 žiakov len dvaja učitelia,
1918 - koniec 1. svetovej vojny, vyučovacím jazykom sa stala slovenčina,
1921 - obnovenie školy, využitie štátnych dotácií na nákup nového zariadenia pre školu,
1929 - zavedená osemročná školská dochádzka, škola mala päť tried a bola elektrifikovaná,
1935 - pre vysoký počet detí (315), požiadal Ján Szárka o povolenie zriadiť šiestu triedu,
1939 - začiatok 2. svetovej vojny, učitelia sa sústredili na plnenie svojich povinností,
1940 - začiatok vyučovania v opravenej budove (predajňa Priemyselného tovaru),
1941 - začiatok činnosti dvoch typov škôl, popri cirkevných i ľudové,
1943 - zabratie niektorých tried v Nemšovej a Luborči nemeckými vojskami,
1945 - prvý povojnový školský rok, v čele stál riaditeľ Ján Slávnický,
1947 - realizované zápisy do Ľudovej školy a Štátnej meštianskej školy,
1948 - nový zákon o školstve, koniec rímsko-katolíckeho školstva,
1949 - riaditeľom sa stal Jozef Karas, školská činnosť bola zahrnutá do 1. 5 RP,
1950 - začína pracovať školská samospráva, dvojzmennosť po vypovedaní zmluvy,
1950 - jednotná Deväťročná škola, ukončenie povinnej školskej dochádzky skúškami,
1952 - prvé záverečné skúšky, ktoré absolvovalo všetkých 41 žiakov,
1953 - vznik Osemročnej strednej školy, rozhodnutie o stavbe novej školskej budovy,
1955 - prvý vyučovací deň v novej škole, skrátenie termínu výstavby,
1956 - oficiálne slávnostné otvorenie novej školy na Ulici Janka Palu,
1960 - zmena Osemročnej strednej školy na Základnú deväťročnú školu,
1964 - riaditeľom oboch škôl sa stal Vendelín Antal,
1967 - zriadená „papierová škola“ pri Skloobale, odstránená zmennosť vo vyučovaní,
1971 - položenie základného kameňa pre novú, 18-triednu školu,
1982 - vznik základnej školy (osemročnej),
1983 - slávnostné otvorenie novej 18-triednej školy,
1992 - ZŠ na Ulici Janka Palu rozdelená na dva samostatné právne subjekty,
2004 - výberové konanie na funkciu riaditeľa, zvíťazila Mgr. Emília Mazanovská.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria