Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Rada školy Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

História školy

do roku 1959

Podľa doteraz zistených správ najstaršia zmienka o nemšovskej škole je z roku 1536. Meno prvého učiteľa, ktorý bol súčasne aj organistom a obecným pisárom, nepoznáme. V tejto funkcii sa po prvýkrát spomína až v roku 1623 Ján Simonides.
K 15. februáru 1670 sa viaže prvá podrobnejšia historická správa o školstve v Nemšovej. Uvádza sa v nej, že Nemšovským rechtorom (učiteľom) bol vtedy Ján Chrenovínus. Písomne zaznamenané meno ďaľšieho učiteľa sa objavuje až v roku 1766 a bol ním Mikuláš Frančík.

Po tomto dátume sa už takmer pravidelne objavovali mená i ďaľších učiteľov. Za zmienku stojí, že štyridsať rokov, t.j. v rokoch 1798 až 1838 učil na nemšovskej škole "rechtor" J. Bertušek starší. V jeho práci pokračoval syn Ján Bertušek mladší, ktorý v Nemšovej pôsobil v rokoch 1838-1856. Okrem iného bol prvým známym Nemšovanom, ktorý získal stredoškolské vzdelanie.

Nevie sa presne kedy bola postavená prvá školská budova. Z kroniky rímsko-katolíckej školy z roku 1829 sa však dozvedáme, že v roku 1748 stála škola na mieste terajšieho Mestského úradu. Mala len dve miestnosti. V jednej sa učilo a v druhej býval učiteľ (t.j. bola jednotriedna). Táto však v roku 1797 vyhorela. Keď ju opravili, stala sa z nej židovská škola. V tej sa vyučovalo až do roku 1914.

V roku 1859 sa začalo vyučovať v novej jednoposchodovej budove školy (na mieste dnešnej pošty). Postavili ju na nevyužitom cintoríne pri kostole. Tu sa učilo až do roku 1956.

Postupne škola prešla rôznymi renováciami a stavebnými úpravami. Začiatkom päťdesiatych rokov prestala vyhovovať. Rozhodlo sa o výstavbe novej školskej budovy na mieste bývalého majera.


1956 - 1992

V kronike obce Nemšová sa píše, že medzi najdôležitejšie kultúrno-spoločenské udalosti v obci v roku 1956 patrilo otvorenie novej školy. Jej postavenie si vynútilo zvyšovanie počtu obyvateľov a tým aj počtu žiakov. ako najvhodnejšie miesto bol vybraný pozemok, na ktorom stál starý majer.
Slávnosť sa začala nástupm žiakov a účastníkov pred starou školou. Riaditeľ Karol Malý spomenul v prejave vývoj škôl od roku 1766. Potom nasledovala symbolická rozlúčka so starou školou, slávnostný sprievod a otvorenie novej školy.

Po roku 1956 sa i naďalej pokračovalo v dostavbe. Pribudlo ihrisko, okrasný park i vybavenie školy. Počas činnosti školy sa vo vedení vystriedalo niekoľko riaditeľov, viac ako 200 učiteľov a takmer päťtisíc žiakov.

V histórii školy bolo i veľa prevratných období. V školskom roku 1967/68 bola zriadená tzv. papierová škola, ktorá pomohla načas odstrániť smennosť.

S rozvojom priemyslu v šesťdesiatych rokoch pribúdalo veľa nových obyvateľov a tým sa zvyšoval aj počet žiakov. V školskom roku 1967/1968 sa prvý stupeň presťahoval do náhradných priestorov tzv. papierová škola. Bola to bývalá ubytovňa robotníkov, ktorí pracovali na rozsiahlej prestavbe n.p. Skloobal. Týmto presťahovaním sa odstránila smennosť vo vyučovaní. V budove na ulici Janka Palu zostali naďaľej žiaci 2. stupňa.

V roku 1983 bola dostavaná nová škola na Školskej ulici číslo 5. Do nej sa nasťahovali druhostupniari a do budovy starej školy sa vrátili prvostupniari.

"Papierka" bola uzatvorená na konci školského roku 1982/1983 a v priebehu roku 1984 rozmontovaná. Na jej mieste postavili veľkokapacitný sklad Skloobalu.

V roku 1983 otvorili úplne novú budovu školy za farskou záhradou. Táto vyriešila problém nielen zastaralej "papierky", ale aj celkový priestorový problém s množstvom žiakov.

Najbúrlivejšie obdobie zažila škola v školskom roku 1992/93, kedy došlo k rozdeleniu na ZŠ Nemšová a ZŠ sv. Michala, Nemšová. Od toho času sa datuje samostatná história štátnej základnej školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria