• História školy

    • Z HISTÓRIE ŠKOLSTVA V NEMŠOVEJ

     1536 - najstaršia zmienka o nemšovskej škole, objavujú sa prvé študijné a školské poriadky,
     1623 - prvá zmienka o učiteľovi Jánovi Simonidesovi, organistovi a obecnom pisárovi,
     1670 - prvá historická správa o školstve v Nemšovej, rechtor Ján Chrenovinus,
     1748 - postavená škola na pozemku panstva (budova MsÚ), v roku 1914 zanikla,
     1766 - školu viedol rechtor (správca) Mikuláš Frančík,
     1797 - škola vyhorela, po jej oprave sa pokračovalo vo vyučovaní,
     1798 - školu viedol rechtor (správca) Ján Bertúšek,
     1838 - po smrti Jána Bertúšeka nastúpil na jeho miesto jeho syn Ján (ml.),
     1859 - začalo sa vyučovanie na novej škole (pošta), vyučovalo sa tu do roku 1956,
     1877 - školu viedol Ján Kubíček, pre sústavný nárast detí zriadená ešte jedna trieda,
     1881 - školu viedol Vojtech Szárka,
     1887 - z doteraz jednotriednej školy sa stáva dvojtriedna škola s dvoma učiteľmi,
     1898 - Vojtech Szárka zriadil ďalšie dve triedy naraz, celkom štyri,
     1907 - vyučovacím jazykom sa stal maďarský jazyk, slovenský jazyk bol používaný ako pomocná reč,
     1914 - začiatok 1. svetovej vojny, celé dva roky učili 256 žiakov len dvaja učitelia,
     1918 - koniec 1. svetovej vojny, vyučovacím jazykom sa stala slovenčina,
     1921 - obnovenie školy, využitie štátnych dotácií na nákup nového zariadenia pre školu,
     1929 - zavedená osemročná školská dochádzka, škola mala päť tried a bola elektrifikovaná,
     1935 - pre vysoký počet detí (315), požiadal Ján Szárka o povolenie zriadiť šiestu triedu,
     1939 - začiatok 2. svetovej vojny, učitelia sa sústredili na plnenie svojich povinností,
     1940 - začiatok vyučovania v opravenej budove (predajňa Priemyselného tovaru),
     1941 - začiatok činnosti dvoch typov škôl, popri cirkevných i ľudové,
     1943 - zabratie niektorých tried v Nemšovej a Luborči nemeckými vojskami,
     1945 - prvý povojnový školský rok, v čele stál riaditeľ Ján Slávnický,
     1947 - realizované zápisy do Ľudovej školy a Štátnej meštianskej školy,
     1948 - nový zákon o školstve, koniec rímsko-katolíckeho školstva,
     1949 - riaditeľom sa stal Jozef Karas, školská činnosť bola zahrnutá do 1. 5 RP,
     1950 - začína pracovať školská samospráva, dvojzmennosť po vypovedaní zmluvy,
     1950 - jednotná Deväťročná škola, ukončenie povinnej školskej dochádzky skúškami,
     1952 - prvé záverečné skúšky, ktoré absolvovalo všetkých 41 žiakov,
     1953 - vznik Osemročnej strednej školy, rozhodnutie o stavbe novej školskej budovy,
     1955 - prvý vyučovací deň v novej škole, skrátenie termínu výstavby,
     1956 - oficiálne slávnostné otvorenie novej školy na Ulici Janka Palu,
     1960 - zmena Osemročnej strednej školy na Základnú deväťročnú školu,
     1964 - riaditeľom oboch škôl sa stal Vendelín Antal,
     1967 - zriadená „papierová škola“ pri Skloobale, odstránená zmennosť vo vyučovaní,
     1971 - položenie základného kameňa pre novú, 18-triednu školu,
     1982 - vznik základnej školy (osemročnej),
     1983 - slávnostné otvorenie novej 18-triednej školy,
     1992 - ZŠ na Ulici Janka Palu rozdelená na dva samostatné právne subjekty,
     2004 - výberové konanie na funkciu riaditeľa, zvíťazila Mgr. Emília Mazanovská.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje