• Činnosť

    • PaedDr.  Eva ondrušková

     výchovná poradkyňa

      

     Okruh činností výchovnej poradkyne je špecifikovaný v POP na školský rok 2019/2020. Spolupracuje s CPPPaP v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom, zabezpečuje aj prepojenie školy s inými odbornými inštitúciami. Úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi pri riešení problémov slaboprospievajúcich žiakov. Pomáha žiakom s poruchami učenia a správania začleniť sa do kolektívu,  adaptovať sa na nové prostredie.   

     Jej práca je zameraná:

     -         na realizáciu individuálneho prístupu k žiakom, ktorí sú na základe stanovenej diagnózy integrovaní do systému bežného školstva,

     -         na zabezpečenie diagnostikovania porúch v správaní a v učení žiakov,

     -         na identifikáciu nadaných a talentovaných žiakov a ich usmernenie,

     -         na poradenstvo v oblasti voľby povolania.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje