Navigácia

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Rada školy Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Adaptačné vzdelávanie Aktualizačné vzdelávanie

O škole

Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej

 

V školskom roku 2023/2024 máme na prvom stupni 11 tried a na druhom stupni 10 tried s celkovým počtom 469 žiakov.
 

​ŠKOLSKÝ PORIADOK ZÁKLADNEJ ŠKOLY, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

 

Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová je záväzný základný vnútroškolský dokument, ktorý v nadväznosti na záväzné právne normy a pedagogicko-organizačné predpisy o organizácii vyučovania upravujenajmä podrobnosti o

a) výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

b) prevádzke a vnútornom režime školy,

c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.

Ide o súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických, odborných a prevádzkových zamestnancov. Uplatňovanie školského poriadku v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca školy.

Školský poriadok je prístupný na webovom sídle školy. Prílohy školského poriadku (prevádzkové poriadky) sú prístupné v odborných učebniach.

 

OBSAH

 

1. LEGISLATÍVNE PREDPISY PRE SPRACOVANIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKE ŠKOLY

3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Organizácia školského roka

 • Organizácia vyučovacieho dňa

 

4. PRÁVA ŽIAKOV

5. POVINNOSTI ŽIAKOV

 • Dochádzka

 • Starostlivosť o zovňajšok

 • Príchod žiakov do školy

 • Správanie žiakov počas prezenčného vyučovania

 • Správanie žiakov počas dištančného vyzčovania

 • Správanie žiakov mimo vyučovania

 • Správanie žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební

 • Správanie žiakov v ŠKD

 • Odchod žiakov zo školy

 • Starostlivosť o učebnice, pomôcky a majetok školy

 • Správanie v školskej jedálni

 • Úlohy týždenníkov

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov

 • Ochrana žiakov pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 • Výchovné opatrenia

 • Triedna samospráva

 • Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 • Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí                                                                                                            

 

6. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV

 

 

1. Legislatívne predpisy pre spracovanie školského poriadku

Zákon č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok.

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. MŠVVaŠ SR o základnej škole.

Vyhláška č. 231/2009 o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.

Dohovor o právach dieťaťa.

Metodické usmernenie č. 36/2018 k prevencii šikanovania a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Metodický pokyn č. 22/2011-R na hodnotenie žiakov základnej školy.

Vyhláška č. 527/2021 MŠVVaŠ SR o edukačných publikáciách.

Organizačný poriadok školy.

Pracovný poriadok.

Na tvorbe Školského poriadku sa podieľala riaditeľka základnej školy Mgr. Emília Mazanovská a zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Lenka Tršková a Mgr. Lenka Mičková.

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKE ŠKOLY

 

Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová je plnoorganizovaná základná škola, zriaďovateľom je mesto Nemšová.

Súčasťou základnej školy je:

 • Školský klub detí,

 • Školská jedáleň v budove Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová,

 • Centrum voľného času.

 

Vedenie školy:

Riaditeľka: Mgr. Emília Mazanovská

Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň: Mgr. Lenka Mičková

Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: Mgr. Lenka Tršková

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Eva Ondrušková

 Predsedníčka ZO OZ PŠaV: PhDr. Adriana Králiková

 

 

3. Všeobecné ustanovenia

 

Organizácia školského roka

 

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.

Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje.

Vysvedčenie alebo výpisy sa vydávajú žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.

Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).

Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.

Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

 

Organizácia vyučovacieho dňa

 

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý určuje riaditeľka školy po prerokovaní pedagogickou radou. Rozvrh hodín sú  povinní rešpektovať všetci žiaci, aj ostatní zamestnanci.

Rozpis zvonenia:                 7:00 – 7:45 (podľa dohody a potreby)

                             1. hodina 8:00 – 8:45

                             2. hodina 8:50 – 9:35

                             3. hodina 9:55 – 10:40

                             4. hodina 10:50 – 11:35

                             5. hodina 11:45 – 12:30

                             6. hodina 12:40 – 13:25

                             7. hodina 14:00 – 14:40

Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa rozpisu schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

 

 

4. PRÁVA ŽIAKOV

Každý žiak má právo

 1. na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. na úctu k svojej osobe, na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu,
 3. na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 4. na poskytovanie poradenstva,
 5. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 6. na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 7. zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, po výbere má povinnosť záujmový útvar navštevovať,
 8. voliť a byť volený do triednej samosprávy.

5. POVINNOSTI ŽIAKOV

Dochádzka

 

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne, včas a podľa rozvrhu hodín sa zúčastňovať činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní, dochádzka do ŠKD je pre zaradených žiakov povinná.

 2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.

 3. Žiak nemôže odísť sám z vyučovania ani v prípade, ak má písomné ospravedlnenie od rodiča. Z vyučovania môže odísť iba v sprievode dospelej osoby.

 4. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne jeho rodič triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť iba triedny učiteľ, uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa povoľuje triedny učiteľ, uvoľnenie z dvoch a viac dní povoľuje riaditeľ školy. O dlhodobom uvoľnení z vyučovania, napr. z dôvodu pobytu v zahraničí, rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platných zákonov. 

 5. Ak žiak vymeškal vyučovanie z akéhokoľvek dôvodu, rodič pošle ospravedlnenku prostredníctvom EduPage bez zbytočného odkladu do 24 hodín. Lekárske potvrdenie žiak predloží, ak chýbal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
 6. Ak žiak nepožiadal vopred o uvoľnenie z vyučovania a ani po príchode do školy po vymeškaní vyučovania nevie do troch pracovných dní po nástupe do školy predložiť písomné (elektronické) ospravedlnenie, všetky vymeškané hodiny bude mať neospravedlnené.
 7. Žiak je povinný zúčastňovať sa na činnostiach a podujatiach organizovaných školou v čase riadneho vyučovania, (napr. výchovné koncerty, filmové predstavenia, exkurzie a pod.), taktiež účelových cvičení na ochranu človeka a prírody, didaktických hier, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacích plánov.
 8. Podľa počtu neospravedlnených hodín za polrok počas prezenčného vzdelávania je žiakovi dané niektoré z nasledovných výchovných opatrení:
 • 2 neospravedlnené hodiny – napomenutie triednou učiteľkou,
 • 3 – 5 neospravedlnených hodín – pokarhanie triednou učiteľkou,
 • 6 – 8 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľkou školy,
 • 9 – 12 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na stupeň 2,
 • 13 a viac neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na stupeň 3,
 • viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac musí škola hlásiť zriaďovateľovi školy.  

 

      9. Podľa počtu neospravedlnených hodín za polrok počas dištančného vzdelávania je žiakovi dané niektoré                  z nasledovných výchovných opatrení:

 • 1 – 4 % neospravedlnenej časovej dotácie online hodín – napomenutie triednou učiteľkou,
 • 5 – 9 % neospravedlnenej časovej dotácie online hodín – pokarhanie triednou učiteľkou,
 • 10 – 19 % neospravedlnenej časovej dotácie online hodín – pokarhanie riaditeľkou školy,
 • 20 – 29 % neospravedlnenej časovej dotácie online hodín – znížená známka zo správania na stupeň 2,
 • 30 a viac % neospravedlnenej časovej dotácie online hodín – znížená známka zo správania na stupeň 3.

 

        10. Žiak bude komisionálne preskúšaný, ak ho nebude možné za príslušné hodnotiace obdobie klasifikovať.

        11. Ak je žiak v škole neprítomný, je jeho povinnosťou dopísať si poznámky a zistiť domáce úlohy

               zo dňa, kedy bol neprítomný.                

 

Starostlivosť o zovňajšok

 

 1. Každý žiak chodí na vyučovanie čisto, vkusne, vhodne, primerane veku, vyhovujúco vyučovacím potrebám a bez výstredností oblečený a upravený. Je zakázané nosiť do školy výstredné a vyzývavé oblečenie, prípadne výstredné účesy. Žiakom je zakázané farbiť si vlasy, používať make-up a lakovať si nechty. Za výstrednosť sa taktiež považuje neprimeraná dĺžka nechtov, piercing (viaceré náušnice v jednom uchu, extravagantné náušnice a pod.), tetovanie, odevy s neprimerane veľkými výstrihmi, tenkými ramienkami, odevy odhaľujúce brušnú časť tela alebo chrbát, odevy s aplikáciami, ktoré sú proti spoločenskej etikete, odevy so symbolmi, ktoré propagujú niektorú extrémistickú skupinu. Opakované porušenie ustanovení tohto bodu bude rodičom oznámené formou zápisu do IŽK a bude považované za porušenie školského poriadku.
 2. Žiak sa v škole prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú má uloženú vo vrecku a zavesenú v šatni. Zakazuje sa používať tenisky (s výnimkou textilných) a inú športovú obuv ako prezuvky.

 3. Vrchný odev žiak odkladá na vešiak v šatni určenej pre danú triedu.

 4. V budove školy nie je dovolené mať akúkoľvek pokrývku hlavy (kapucne, čiapky, klobúky, šiltovky, …).
 5. Na vyučovanie TSV je žiak povinný nosiť športový úbor.

 6. Na vyučovanie THD si žiaci nosia pracovný odev.

 

Príchod žiakov do školy

 

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, t. j. o 7:45 hod. Za 2 bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu.

 2. Žiaci, ktorí prídu skôr ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy. V prípade nepriaznivého počasia sú vo vestibule, kde dozor vykonáva školník.

 3. Budova školy sa ráno uzavrie o 8:00 hod.

 4. Do školskej budovy žiaci prichádzajú hlavným vchodom.

 5. Žiak zo školy odchádza bezprostredne po ukončení vyučovania. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti), počkajú na príchod vyučujúceho, ktorý vpustí žiakov do budovy a odvedie do príslušnej učebne.

 

Správanie žiakov počas prezenčného vyučovania

 

 1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, svedomito sa pripravovať podľa svojich schopností na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.

 2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas. Na vyučovanie je riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Učebnice a pomôcky, ktoré na vyučovacej hodine nepotrebuje, má uložené v školskej taške, ktorá je zatvorená a zavesená na vnútornej strane lavice.

 3. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktorý nesmie svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

 4. Pred zvonením žiak sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.

 5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

 6. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo učebňu len so súhlasom vyučujúceho.

 7. Odchod z budovy školy počas prestávok nie je povolený.

 8. Ak sa žiak nemohol na vyučovanie z vážnych dôvodov pripraviť, ospravedlní sa vyučujúcej na začiatku hodiny. Žiak je povinný vymeškané učivo sa doučiť a v priebehu ďalších dní sa mu nebude neznalosť zameškaného učiva ospravedlňovať.
 9. Pred začatím každej vyučovacej hodiny a po jej ukončení sa žiaci postavia a takto pozdravia učiteľa. Takisto sa zachovajú pri vstupe inej dospelej osoby do triedy. Sadnú si na pokyn vyučujúceho.

 10. Žiak udržiava svoje miesto v poriadku, nepíše po lavici, nenecháva odpadky v lavici a pod ňou. Manipulovať s oblokmi, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Škodu pri poškodení hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka. Ak sa nezistí vinník, škodu hradí kolektív triedy, príp. všetci žiaci.

 11. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov, vystupovať na parapetnú dosku, radiátory, trúbky od radiátorov a vyhadzovať von oknom papiere a iné odpadky.

 12. Do školy žiak nesmie nosiť predmety, ktoré v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky, mobilné telefóny a väčšie sumy peňazí nosí len na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi ihneď a on urobí ďalšie opatrenia.

 13. Mobilný telefón, smart hodinky a iné elektronické zariadenia je na vyučovaní (vrátane prestávok) zakázané používať. Ak si žiak prinesie na vyučovanie mobilný telefón (smart hodinky alebo iné elektronické zariadenie), musí ho mať v školskej taške vypnutý. Ak vyučujúca zistí, že žiak nerešpektuje uvedené nariadenie, priestupok sa považuje za znemožňovanie vyučovacieho procesu a porušenie školského poriadku. Pri použití mobilného telefónu, inteligentných hodiniek alebo akéhokoľvek iného elektronického zariadenia počas vyučovania má vyučujúci právo vziať ho a odovzdať zákonnému zástupcovi. Mobilný telefón môže žiak použiť len v súrnych prípadoch po povolení dozorkonajúcej alebo vyučujúcej učiteľky. 
 14. Žiak nemá právo počas vyučovania bez súhlasu vyučujúceho vytvárať obrazový alebo zvukový záznam výučby.

 15. V škole je zakázané používať akékoľvek prehrávače hudby (MP 3, MP 4, telefón,...). Ak si žiak tieto zariadenia do školy prinesie, je povinný ich pri vstupe do budovy školy vypnúť a vložiť do školskej tašky, kde ich má až do skončenia vyučovania. Nedodržanie zákazu sa považuje za znemožňovanie vyučovania a porušenie školského poriadku.

 16. Žiak nesmie v čase vyučovania, počas prestávok ani pri presúvaní sa po škole nosiť slúchadlá prehrávačov a iných reprodukčných zariadení okolo krku alebo v ušiach. Pri nerešpektovaní tohto bodu má vyučujúci právo slúchadlá alebo iné reprodukčné zariadenia vziať a odovzdať ich zákonnému zástupcovi.
 17. Z hľadiska bezpečnosti žiakov je zakázané nosiť do školy lízanky a tvrdé cukríky.

 

Správanie žiakov počas dištančného vyučovania

 

 1. Žiaci pravidelne sledujú EduPage, kam jednotlivé pani učiteľky posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.

 2. Žiaci sú povinní zadania úloh vypracovať a poslať podľa pokynov vyučujúcich.

 3. Žiaci sa aktívne zúčastňujú online hodín. Na online hodinách žiak/žiačka pozorne počúva výklad vyučujúcej a aktívne pracuje.

 4. Žiaci majú zakázané vyhotovovať počas online hodín fotografie a videozáznamy, akokoľvek takto získaný digitálny materiál spracovávať, upravovať a šíriť ďalej prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. V prípade, že bude zistené porušenie bude žiakovi/žiačke udelené výchovné opatrenie.

 5. Žiaci majú zakázané poskytovať svoje prihlasovacie údaje a link na online hodiny iným osobám.

 6. Online vyučovacie hodiny sú pre žiakov povinné. Neprítomnosť žiaka/žiačky na online hodine musí jeho rodič (ZZ) ospravedlniť danému vyučujúcemu ako pri prezenčnej forme vyučovania.

 7. Počas online hodín sú žiaci povinní na pokyn pani učiteľky mať zapnuté kamery a mikrofón.

 8. V prípade nefunkčnosti kamery alebo mikrofónu je žiak povinný o tejto skutočnosti vopred informovať triednu učiteľku a jednotlivých vyučujúcich. Zákonný zástupca je povinný do 3 pracovných dní odstrániť danú nefunkčnosť.

 9. Ak žiak/žiačka bude počas online hodiny narúšať jej priebeh nevhodným komentovaním, chatovaním so spolužiakmi, hraním hier, ... bude o tom informovaný jeho zákonný zástupca a žiakovi bude podľa závažnosti udelené výchovné opatrenie.

 10. V prípade neúčasti na online hodine zaznamenáva pani učiteľka absenciu žiaka/žiačky do elektronickej triednej knihy. Neodovzdané zadania budú mať vplyv na hodnotenie a klasifikáciu žiaka.

 11. Ak sa žiak počas online hodiny odhlási alebo nereaguje, bude táto hodina považovaná za neospravedlnenú.

 12. Nevypracované a neodovzdané zadania do určeného termínu budú klasifikované známkou nedostatočný.

 13. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať vyučujúcu, príp. svoju triednu pani učiteľku.

 

Správanie žiakov mimo vyučovania

 

 1. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

 2. Návšteva podnikov verejného stravovania bez sprievodu zákonného zástupcu žiaka alebo ním poverenej osoby sa žiakom povoľuje len v dennom čase, ak sa potrebujú najesť alebo vypiť si nealkoholický nápoj.

 3. Žiaci sa môžu zúčastniť na filmových, divadelných predstaveniach a iných kultúrnych alebo zábavných programoch, ak sú prístupné školskej mládeži. Ak ide o večerné predstavenie, môžu ich navštíviť len v sprievode zákonného zástupcu žiaka alebo ním poverenej osoby.

 

Správanie žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební

 

 1. Každú prestávku využijú žiaci na prípravu pomôcok a zopakovanie učiva na ďalšiu hodinu.

 2. Počas malých prestávok je povolené voľne sa pohybovať po triede a v nutných prípadoch odísť na WC.

 3. Všetci žiaci sú počas prestávok povinní riadiť sa pokynmi učiteľov, ktorí vykonávajú dozor. Cez prestávku po druhej vyučovacej hodine žiaci desiatujú v triede, potom sa žiaci môžu voľne prechádzať na chodbe školy.

 4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, alebo vyučovanie cudzích jazykov, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred určenú triedu. Do triedy vstupujú až pod vedením učiteľa.

 5. Žiaci 1. – 4. ročníka chodia do telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5. – 9. ročníka odchádzajú do telocvične 5 minút pred zvonením pod dozorom príslušného vyučujúceho. Žiaci bez učiteľa nesmú do telocvične vstúpiť a ani po hodine sa v nej zdržiavať.

 6. Týždenníci využívajú prestávky na prípravu a čistenie tabule, kontrolujú čistotu v triede a dozerajú na disciplínu.

 7. Žiakom je zakázaný vstup do zborovne a do kabinetov. Všetky záležitosti počas prestávok riešia prostredníctvom triedneho učiteľa.

 8. Počas prestávok je prísny zákaz chodenia do šatní.

 

 

Správanie žiakov v ŠKD

 

 1. Žiak je povinný správať sa v ŠKD slušne, dbať na pokyny pani vychovávateliek, iných pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, dodržiavať školský poriadok.

 2. Žiak môže opustiť oddelenie ŠKD, ihrisko alebo akúkoľvek učebňu len so súhlasom pani vychovávateľky alebo v sprievode rodiča, starého rodiča, súrodenca.

 3. Do ŠKD žiak nesmie nosiť predmety, ktoré v nej nepotrebuje. Cenné veci, hodinky, mobilné telefóny a väčšie sumy peňazí nosí len na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to pani vychovávateľke ihneď a ona urobí ďalšie opatrenia.

 4. Mobilný telefón, smart hodinky, rôzne prehrávače hudby alebo akékoľvek iné elektronické zariadenia je v ŠKD zakázané používať. Ak si žiak prinesie do ŠKD mobilný telefón (smart hodinky, prehrávač hudby alebo akékoľvek iné elektronické zariadenie), musí ho/ich mať v školskej taške vypnutý/é.

 

 

Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky. Vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

 2. Na pokyn učiteľa sa žiaci zoradia, opustia triedu a pod jeho vedením odídu do šatne aj so školskými taškami. V šatni sa prezujú, prezuvky vložia do vrecka určeného na papuče, oblečú sa a ihneď opustia budovu školy.

 3. Pri popoludňajšom vyučovaní vyučujúca odvedie žiakov do šatne a počká, kým všetci opustia budovu.

 4. Zdržiavať sa v budove školy bez dozoru pedagogickej alebo odbornej zamestnankyme nie je dovolené.

 

Starostlivosť o učebnice, pomôcky a majetok školy

 

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby. Po obdržaní učebnice do nej vpíše svoje meno, školský rok a stav učebnice.
 2. Je zakázané do učebníc vpisovať, kresliť, prelamovať obaly, trhať listy.
 3. Každý žiak si učebnice po prevzatí skontroluje a prípadné poškodenie nahlási triednej učiteľke.
 4. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice vráti späť do ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová.
 5. Za zapožičané učebnice zodpovedá žiak a jeho zákonný zástupca. Za stratu, zničenie alebo poškodenie učebnice zodpovedá zákonný zástupca žiaka, ktorý je zároveň povinný podľa vyhlášky 527/2021 o edukačných publikáciách uhradiť príslušný poplatok podľa stanovených predpisov uvedených v danej vyhláške.
 6. Žiak nesmie bez súhlasu vyučujúcej pracovať so zariadeniami, ku ktorým má prístup vyučujúca.
 7. Akékoľvek poškodenie školského majetku z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť zákonný zástupca žiaka. Ak sa nezistí vinník, škodu hradí kolektív triedy alebo všetci žiaci školy.

 

 

Správanie v školskej jedálni

 

 1. Do školskej jedálne odchádzajú žiaci výlučne pod dozorom príslušnej pedagogickej zamestnankyne.
 2. Všetky činnosti súvisiace s prenášaním jedla od výdajného okienka k stolu a späť a všetky činnosti súvisiace s jedením vykonávajú žiaci ako samoobslužné činnosti.
 3. Každý žiak v jedálni dodržiava pravidlá stolovania. Pri jedle nerozpráva, nevyrušuje, používa príbor, rešpektuje pokyny dozorkonajúcej pedagogickej zamestnankyne.
 4. Po ukončení stolovania žiak zasunie stoličku, odnesie tanier a príbor, prípadné porozlievanie stravy po stole poutiera handrou alebo hlási pri okienku kuchárkam. Odchádza z jedálne.
 5. Do jedálne nie je povolený vstup osobám, ktoré sa v školskej jedálni nestravujú.

 

Úlohy týždenníkov

 

 1. Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Týždenníci sú dvaja.

 2. Týždenníci pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia fixky alebo kriedu a iné pomôcky.

 3. Na začiatku každej hodiny hlásia neprítomných.

 4. Cez prestávku vetrajú, polievajú kvety, čistia tabuľu.

 5. Po skončení vyučovania zotrú tabuľu. Fixky, kriedu, handru a ostatné pomôcky uložia, udržiavajú a kontrolujú poriadok v triede.

 

Bezpečnosť a ochrana žiakov

 1. Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v škole zodpovedajú všetky pedagogické a odborné zamestnankyne.
 2. V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz, nahlási to ihneď vyučujúcej, triednej učiteľke alebo dozorkonajúcej zamestnankyne. Ak to nemôže v prípade úrazu urobiť sám, požiada o nahlásenie spolužiaka alebo iného žiaka školy, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti. 
 3. V prípade úrazu poskytne pedagogická alebo odborná zamestnankyňa žiakovi prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam do knihy úrazov.
 4. Straty z uzavretých priestorov školy u poisteného žiaka vybavuje triedna učiteľka v spolupráci s rodičmi a riaditeľkou školy.
 5. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo školy za žiakov zodpovedá dozorkonajúca pedagogická alebo odborná zamestnankyňa od začiatku výletu (exkurzie) až po návrat na vopred určené miesto.      
 6. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
 7. Počas vychádzok, výletov a iných podujatí mimo školy sa žiak riadi pokynmi pedagogických a ostatných zamestnancov, dodržiava pravidlá bezpečnosti a správania sa počas školskej akcie.
 8. Ak pedagogická alebo odborná zamestnankyňa zistí u žiaka nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov žiaka.
 9. Pedagogická ani odborná zamestnankyňa žiakovi v žiadnom prípade nepodáva lieky z dôvodu neznalosti zdravotného stavu dieťaťa.
 10. Žiak sa v škole musí správať obozretne, nesmie sa šmýkať po zábradlí, nahýnať sa cez zábradlie, vykláňať sa z okien, nesmie zasahovať do elektrickej inštalácie, manipulovať s elektrickými zásuvkami, hasiacimi prístrojmi, hydrantmi, inými prístrojmi školy a podobne, teda žiak nesmie robiť všetko to, čo môže ohroziť jeho zdravie a život alebo zdravie a život ostatných žiakov.
 11. Žiak sa k ostatným žiakom správa tolerantne a priateľsky, chráni svoje zdravie a zdravie ostatných žiakov. Dodržiava pokyny na zachovanie čistoty v triede a v škole, dodržiava zásady osobnej hygieny.
 12. Žiak nesmie nosiť do školy, do areálu školy a na akékoľvek školské podujatia predmety ohrozujúce vlastné zdravie, zdravie ostatných žiakov a zamestnancov školy (zbrane, nože, dýky, zapaľovače, zápalky, pyrotechniku, prskavky, petardy, búchacie guľôčky, ...). Akékoľvek porušenie tohto bodu sa považuje za mimoriadne závažné porušenie školského poriadku.

 

Ochrana žiakov pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

 1. Žiakom sa v škole, v areáli školy a na školských podujatiach zakazuje fajčiť, žuvať žuvací tabak,  požívať alkoholické nápoje, energetické nápoje, radlery alebo akékoľvek nealkoholické nápoje pivného charakteru, užívať akékoľvek toxické a omamné návykové látky legálneho aj nelegálneho charakteru. Žiak sa pod vplyvom uvedených látok nesmie zúčastniť vyučovania. Žiak tieto látky nesmie ani priniesť do školy, do areálu školy alebo na akékoľvek školské podujatie. Žiak nesmie nabádať ostatných žiakov na fajčenie, žuvanie žuvacieho tabaku, požívanie alkoholických alebo vyššie uvedených nápojov, na užívanie akýchkoľvek toxických a omamných návykových látok. Taktiež sa žiakom zakazuje akákoľvek propagácia fajčenia, požívania alkoholických nápojov a užívania toxických a omamných návykových látok na oblečení alebo na iných predmetoch. Akékoľvek porušenie tohto bodu sa považuje za mimoriadne závažné porušenie školského poriadku.
 2. „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách“. Žiakom je zakázané fyzicky aj psychicky napádať (nadávať, ohovárať, vyhrážať sa, ponižovať, vysmievať sa, ...) iných žiakov i zamestnancov školy. Všetci žiaci sú povinní zabrániť výskytu šikanovania, vandalizmu a brutality, pri ich výskyte sú povinní okamžite informovať triednu učiteľku alebo vedenie školy. Žiak, ktorý bol svedkom násilného konania, šikanovania alebo iného ponižujúceho konania, je povinný ohlásiť túto skutočnosť vyučujúcej alebo vedeniu školy.
 3. Žiak, ktorý sa stane obeťou násilného konania, šikanovania alebo iného ponižujúceho konania, má právo zveriť sa alebo oznámiť túto skutočnosť ktorémukoľvek zamestnancovi školy a na základe toto oznámenia má právo na okamžitú pomoc a ochranu.
 4. Žiak má právo na pomoc pri riešení problémov súvisiacich so vzťahmi s ostatnými žiakmi.

 

Výchovné opatrenia

Pochvala triednou učiteľkou:

 • za výborný prospech,

 • za výbornú dochádzku,

 • za reprezentáciu triedy v školských kolách,

 • za úspešné splnenie úlohy súvisiace so životom triedy.

 

Pochvala riaditeľkou školy:

 • za prospech 1,0  od 5. ročníka,

 • za reprezentáciu školy v súťažiach,

 • za nezištnú pomoc, príkladný čin,

 • za mimoškolské aktivity, ktoré dávajú školu do povedomia verejnosti.

 

Napomenutie triednou učiteľkou:

 • za 4-násobný neskorý príchod na vyučovanie,
 • za 2 neospravedlnené hodiny,
 • za 1 – 4 % neospravedlnenej vymeškanej časovej dotácie online hodín počas dištančného vzdelávania za polrok,
 • za nerešpektovanie pokynov dozorkonajúcej pedagogickej zamestnankyne,
 • za 8 – 12 zabudnutí DÚ a pomôcok zapísaných v IŽK za polrok,
 • za jedno použitie mobilu, smart hodiniek a iných elektronických zariadení a digitálnych technológií na vyučovaní,
 • za iné porušenie školského poriadku.

 

Pokarhanie triednou učiteľkou:

 • za nevhodné správanie voči pedagogickým a odborným zamestnankyniam a voči iným zamestnancom školy,
 • za nevhodné správanie voči spolužiakom,
 • za vulgárne vyjadrovanie,
 • za 3 – 5 neospravedlnených hodín počas prezenčného vzdelávania,
 • za 6-násobný neskorý príchod na vyučovanie,
 • za 5 – 9 % neospravedlnenej vymeškanej časovej dotácie online hodín počas dištančného vzdelávania za polrok,
 • za nekultúrne správanie a vulgárne vyjadrovanie sa na školských podujatiach,
 • za 13 – 20 zabudnutí DÚ a pomôcok zapísaných v IŽK za polrok,
 • za nerešpektovanie pokynov dozorkonajúcej pedagogickej zamestnankyne (2 – 3-krát),
 • za opakované použitie mobilu, smart hodiniek a  iných elektronických zariadení a digitálnych technológií na vyučovaní (2 – 3-krát – pohovor s rodičom)
 • a iné viacnásobné porušenie školského poriadku.

 

Pokarhanie riaditeľkou školy:

 • za úmyselné zničenie školského majetku s povinnosťou uhradiť finančné náklady spojené s odstránením škody,
 • za 6 – 8 neospravedlnených hodín počas prezenčného vzdelávania,
 • za 10 – 19 % neospravedlnenej vymeškanej časovej dotácie online hodín počas dištančného vzdelávania za polrok,
 • za vulgárne vyjadrovanie na adresu zamestnancov školy,
 • za opakované (4 – 7-krát) nerešpektovanie pokynov dozorkonajúcej pedagogickej zamestnankyne,
 • za opakované použitie mobilu, smart hodiniek a iných elektronických zariadení a digitálnych technológií na vyučovaní (4 – 7-krát – pohovor s rodičom),
 • za opakujúce sa priestupky pri udelení pokarhania triednou učiteľkou,
 • za 21 a viac zabudnutí DÚ a pomôcok zapísaných v IŽK za polrok.

 

 

Znížená známka zo správania na stupeň 2:

 • za 9 – 12 neospravedlnených hodín počas prezenčného vzdelávania,
 • za 20 – 29 % neospravedlnenej vymeškanej časovej dotácie online hodín počas dištančného vzdelávania za polrok,
 • za opakované použitie mobilu, smart hodiniek a iných elektronických zariadení a digitálnych technológií na vyučovaní (8-krát a viackrát – pohovor s rodičom),
 • za zabúdanie DÚ a pomôcok,
 • za úmyselné ublíženie na zdraví,
 • za šikanovanie a vandalizmus,
 • za krádež a podvádzanie každého druhu,
 • za akékoľvek porušenie bodu č. 1 v kapitole Ochrana žiakov pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 • za opakované vulgárne vyjadrovanie,
 • za sústavné nedodržiavanie pokynov pedagogického dozoru,
 • za opakujúce sa priestupky pri udelení pokarhania riaditeľkou školy,
 • za zneužívanie internetu a prezeranie nevhodných stránok.

 

 

Znížená známka zo správania na stupeň 3:

 • za 13 a viac neospravedlnených hodín počas prezenčného vzdelávania,
 • za 30 a viac % neospravedlnenej vymeškanej časovej dotácie online hodín počas dištančného vzdelávania za polrok,
 • za vytváranie, upravovanie a šírenie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov počas prezenčného a dištančného vzdelávania,
 • za krádeže, prejavy šikanovania a rasizmu, ublíženie na zdraví spolužiakovi, útoky na vyučujúcich,
 • za opakujúce sa priestupky pri udelení dvojky zo správania.

 

Pedagogická rada bude individuálne zvažovať účasť na výletoch a exkurziách žiakov, ktorí závažne porušili školský poriadok, prípadne majú veľa zápisov v EŽK.

 

Triedna samospráva žiakov

 

Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa. Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie žiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa. Každá trieda 4. – 9. ročníka si zvolí svojho zástupcu do žiackej rady školy.

 

Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

Komisionálne skúšky sa uskutočňujú podľa § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy podľa § 24, Zákona 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

6. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV

 

 1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov sa dobrovoľne združujú v rodičovskom fóre, prípadne v rade školy (zástupcovia rodičov sú volení na 4 roky).
 2. Úlohou rodičovského fóra a rady školy je poskytovať škole materiálnu a finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, podporovať úsilie o trvalé a hlboké vedomosti žiakov.
 3. Rodičovské fórum a rada školy nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
 4. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať pred vyučovaním a počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať na vyučovacej hodine. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského združenia, alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednou učiteľkou či inou pedagogickou alebo odbornou zamestnankyňou.
 5. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

 

 

Zákonný zástupca má právo

 1. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
 2. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 3. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 4. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy a vyučujúcej daného predmetu,
 5. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

 

Zákonný zástupca je povinný

 1. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
 2. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 3. oznámiť škole bez zbytočného odkladu dôvod neprítomnosti žiaka v škole,
 4. vytvárať nevyhnutné materiálne, sociálne a psychohygienické podmienky pre úspešnú školskú prípravu,
 5. pomáhať svojmu dieťaťu v každodennej príprave do školy a najmä:

·   dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,

·   pristupovať zodpovedne k vzdelávaniu svojho dieťaťa,

·   podnecovať u svojho dieťaťa adekvátny záujem o školské vzdelávanie, pravidelne prejavovať záujem o to, ako prebieha edukačný proces dieťaťa, aké má problémy a v čom spočívajú príčiny jeho ťažkostí,

·   komunikovať, spolupracovať s vyučujúcimi, a tak zjednocovať svoje výchovné pôsobenie, čo sa v konečnom dôsledku odrazí v skvalitňovaní školských výsledkov dieťaťa,

·   v domácej príprave kontrolovať a viesť svoje dieťa k pravidelnej práci a taktiež k zodpovednému a kvalitnému plneniu úloh,

·   nezabúdať pochváliť svoje dieťa za veľmi dobrý výkon v škole, aby pochvalou pozitívne posmeľoval a motivoval svoje dieťa,

·   viesť svoje dieťa k požadovaným školským výsledkom, ale aj k prekonávaniu ťažkostí vo zvládaní náročných úloh,

·   osobitnú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu jazykových zručností a schopností; učiť svoje dieťa komunikovať, myslieť a poznávať vo vyučovacom jazyku, čo môže podstatným spôsobom ovplyvniť jeho výchovno-vzdelávacie výsledky,

 1. venovať zvýšenú každodennú starostlivosť svojmu dieťaťu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. Pri porušení povinností sa postupuje v zmysle platnej legislatívy,
 6. pravidelne sa zúčastňovať na triednych schôdzkach rodičovského fóra.

 

Tento Školský poriadok ruší platnosť Školského poriadku z dňa 05. septembra 2022. Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade 04. septembra 2023 a nadobúda platnosť dňa 05. septembra 2023.

Mgr. Emília Mazanovská

riaditeľka ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                      

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria