Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Rada školy Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

Školská jedáleň

Kontakt:

Školská jedáleň

Školská 9

914 41 Nemšová

tel: 032/6598326

 

Personálne obsadenie školskej jedálne:

Lívia ŽOVINCOVÁ, Ing. - vedúca jedálne
Slávka MACHAROVÁ -  hlavná kuchárka

Daniela BARIŠOVÁ - kuchárka

Mária HUSÁROVÁ -  kuchárka pre MŠ


Daniela NITSCHNEIDEROVÁ - prevádzková zamestnankyňa ŠJ
JANA PIATRIKOVÁ - prevádzková zamestnankyňa ŠJ                                                                                                                   ALENA HABÁNKOVÁ - prevádzková zamestnankyňa ŠJ                                                                                                               

 

 

Prečo sa stravovať v školskej jedálni

Správne stravovanie – prevencia proti chorobám v neskoršom vekuDnes žijeme veľmi rýchlo, čo sa spája aj s konzumáciou potravín. Lekári nás ale varujú, že strava v detskom veku má obrovský vplyv na celkový zdravotný stav človeka v dospelosti. Počnúc od pravidelnosti stravovania , zloženia jedla, ktoré konzumujeme, dostatok príjmu tekutín až po výchovu k správnemu správaniu sa pri stolovaní.
Na základe prieskumu telesného vývoja sa zisťuje výskyt obezity u detí a hlavne obdobie, v ktorom najviac narastá. Výsledky naznačujú, že až 37,5% detí neraňajkuje, čo je závažný problém - chýbajúca energia na sústredenie v škole, ďalej v zložení desiatej chýba ovocie, mliečne, či celozrnné výrobky, prevaha sladkostí až jedna tretina zo zisťovaných neje polievku, zeleninu je iba 31 %, chýbajú ryby, v celkovom hodnotení celodennej stravy mali prevahu sladké jedlá. Tiež stravovanie v bufete sa javí ako nevítaný jav, pretože sa tu podávajú slané jedlá , vyrobené z polotovarov z obsahom ďalších nežiadúcich látok. Výskum je z roku 2008, MUDR. Babinská.

Strava v školskej jedálni sa pripravuje na základe aktualizovaných materiálovo-spotrebných noriem pre školské stravovanie.  Hlavnou úlohou stravovania je zabezpečiť pre deti od 3 – 18 rokov vyváženú stravu , pripravenú z čerstvých, nezávadných surovín, používaním potravinových komodít najvyššej kvality s možnosťou využitia alternatívnych potravinových komodít.

 

Na základe uvedeného vykonáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne kontrolu dodržiavania –  materiálovo spotrebných noriem
– zásad správnej výživy
– odporúčaných výživových dávok
– dodržiavanie systému správnej hygienickej a správnej výrobnej praxe.


Školské stravovanie má svoje špecifiká a okrem hore uvedených ešte vychádzame z finančného limitu, ktorý hradí rodič.
Finančný limit bol naposledy upravený k 1.1.2019 a to nasledovne :


1. stupeň  0,95 eur
2. stupeň   1,01 eur
3. stupeň   1,12 eur

 

Tiež poskytujeme stravovanie i pre cudzích stravníkov a to formou odnosu do obedára, tu si stravník hradí plnú výšku stravného, ktorá činí 2,64 eur. Pripravujeme 1 jedlo.

 

Obed podávame denne od 12 hod do 14 hod.

 

 

Platba obedov

Stravné sa platí mesiac vopred, formou poštovej poukážky, internet bankingom alebo trvalým príkazom z účtu. Stravníci dostanú poukážku do 15. dňa v mesiaci, ktorú je nutné uhradiť do 25. dňa v mesiaci a preukázaním sa o platbe s platným dokladomv kancelárii ŠJ.

Pri začínajúcich stravníkoch je nutné zakúpenie čípu, ktorý sa platí v hotovosti pri prihlasovaní žiaka v kancelárii ŠJ. Výška zálohovej platby je 5 eur. Po ukončení stravovania možno číp  vrátiť.

V prípade neprítomnosti stravníka je nutné odhlásiť stravu deň vopred, prípadne vybrať do obedára. Pre odhlasovanie je zavedený i elektronicky systém.  Preplatky budú vrátené po uzávierke mesiaca v nasledujúcom platobnom období.

V prípade akejkoľvek zmeny / ukončenie stavovania, stravovanie vo vybrané dni/ je nutné oznámiť včas vedúcej ŠJ.

Dozor v ŠJ je zabezpečený pedagogickými zamestnancami podľa rozvrhu.

Jedálny lístok je vypracovaný týždeň vopred vedúcou ŠJ v spolupráci s hlavnou kuchárkou, k nahliadnutiu na nástenke ŠJ a tiež pre cudzích stravníkov v priestoroch školského zariadenia. Jedálny lístok je počas školského roka pravidelne aktualizovaný aj na webovej stránke školy. 

V čase prázdnin sa strava nepripravuje z dôvodu čerpania riadnej dovolenky pracovníčok, tiež technických prác na zariadení.Naša škola je zapojená do programu MLIEKO PRE ŠKOLY V EUROPSKEJ ÚNII, čo znamená, že nakupujeme pre deti mlieko za 0,20 eur, s  dodržaním danej legislatívy.
Pravidelne poskytuje dodávateľ benefit pre deti, to je sladkokyslý mliečny nápoj s probiotickou kultúrou. Pri nákupe ostatných  potravinových komodít ako je hydina, vajcia, zelenina , mäso uprednostňujeme výlučne slovenské certifikované výrobky.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria