Navigácia

Školská jedáleň Informácie pre stravníkov

Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov

Výrobu jedál a pokrmov zabezpečujeme v zariadení školského stravovania v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330 zo dňa 14. 08. 2009 o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál, dodržiavaní technologických postupov a evidencii HACCP.

Jedálny lístok sa zostavuje podľa prílohy č.1 k Vyhláške č. 330/2009 Z. z. Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania.

Jedálny lístok vypracováva týždeň vopred vedúca školskej jedálne v spolupráci s hlavnou kuchárkou. Jedálna lístok je k nahliadnutiu na nástenke v školskej jedálni a pre cudzích stravníkov v priestoroch školského zariadenia. Jedálny lístok je počas školského roka pravidelne aktualizovaný aj na webovom sídle školy.

Počas prázdnin sa strava nepripravuje z dôvodu technických prác na zariadeniach, sanitárnych prác a čerpania riadnej dovolenky pracovníčok.

Od 01. 01. 2021 je výška príspevku na 1 jedlo nasledovná:

1. stupeň ZŠ – 1,15 €

2. stupeň ZŠ – 1,23 €

3. deti MŠ – 1,45 €

Iný a cudzí stravník – 3,45 €

ŠJ pri ZŠ- J.PALU 2, NEMŠOVÁ (2. finančné pásmo)

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo

OBED

 

 

Náklady na nákup potravín

Dotácia štátu na podporu dieťaťa k stravovacím návykom

 

 

Úhrada za nákup potravín na 1 deň

 

 

Príspevok na režijné náklady

stravníci od 6 do 11 rokov

1,15 €

1,15 €

*1,20 €

-

2,00 € mesačne

Stravníci od 11 do 15 rokov

1,23 €

1,23 €

*1,20 €

0,03 €

2,00 € mesačne

Deti MŠ

1,45 €

(desiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 €)

1,45 €

-

1,45 €

1,67 € na jedno jedlo

 

Deti MŠ predškoláci

1,45 €

(desiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 €)

1,45 €

*1,20 €

0,25  €

1,67 € na jedno jedlo

 

 

*nárok na dotáciu je možný len v prípade účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese

 

Úhrada stravného

Úhradu za stravovanie a režijné náklady na prevádzku je potrebné uhradiť na účet ŠJ v tvare

IBAN: SK85 0200 0000 3500 1973 6202

VS: identifikačné číslo dieťaťa (poskytne vedúca ŠJ)

Poznámka: meno a priezvisko žiaka

 

Úhrada stravovania a režijných nákladov zahŕňa

1. 10 € je jednorazový príspevok na stravovanie (vratná kaucia) – z tejto sumy sa stiahne cena obeda v prípade, ak rodič včas neodhlási žiaka zo stravy alebo si žiak nevyzdvihne stravu. Ak sa vyčerpá celá suma jednorazovej úhrady, rodič je povinný opätovne zrealizovať úhradu.

2. 10 €/ režijné náklady -úhrada režijných nákladov je na prvých päť mesiacov príslušného školského roka.

Päť mesiacov (september – január) x 2,00 €/mesačne = 10,00 €

Ďalších päť mesiacov (február – jún) x 2,00 €  uhrádzajú rodičia  do 15. januára.

Ak úhrada nebude včas zrealizovaná, nebude dieťaťu poskytnutá strava a stravovanie bude pozastavené až do úhrady.

 

Výdaj stravy

Obedy sa vydávajú každý pracovný deň v čase od 12:00 hod. – 14:00hod.

Ak sa obed vydáva v inom čase, stravníkov vopred informujeme.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu

Za prihlasovanie a odhlasovanie žiakov zo stravy je zodpovedný zákonný zástupca. Prihlásenie/odhlásenie je možné do 14:00 deň vopred osobne, telefonicky na tel. č.: 0326598326 alebo prostredníctvom internetu na www.strava.cz (prihlasovacie údaje poskytne vedúca ŠJ).

V prvý deň choroby je možné prísť si obed vyzdvihnúť do vlastných nádob (v období výskytu ochorenia COVID-19 poskytujeme jednorazové plastové nádoby).

Za neodobraté alebo včas neodhlásené obedy sa finančná náhrada neposkytuje. 

V prípade akejkoľvek zmeny (ukončenie stravovania, stravovanie vo vybrané dni) je nutné oznámiť včas vedúcej ŠJ.

Pri prihlásení žiaka na stravovanie je nutné, aby zákonný zástupca vypísal zápisný lístok priamo u vedúcej školskej jedálne alebo si ho rodič môže stiahnuť nižšie. Prihlásenie  platí na jeden školský rok.

zapisny_listok_stravnika.pdf

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria