Navigácia

Školská jedáleň Informácie pre stravníkov

Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov

Výrobu jedál a pokrmov zabezpečujeme v zariadení školského stravovania v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330 zo dňa 14. 08. 2009 o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál, dodržiavaní technologických postupov a evidencii HACCP.

Jedálny lístok sa zostavuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2021) s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Jedálny lístok vypracováva týždeň vopred vedúca školskej jedálne v spolupráci s hlavnou kuchárkou. Jedálny lístok je k nahliadnutiu na nástenke v školskej jedálni a pre cudzích stravníkov v priestoroch školského zariadenia. Jedálny lístok je počas školského roka pravidelne aktualizovaný aj na webovom sídle školy.

Počas prázdnin sa strava nepripravuje z dôvodu technických prác na zariadeniach, sanitárnych prác a čerpania riadnej dovolenky pracovníčok.

Od 01. 01. 2023 je výška príspevku na 1 jedlo nasledovná:

1. stupeň ZŠ – 1,50 €

2. stupeň ZŠ – 1,70 €

3. deti MŠ – 2,10 €

Iný a cudzí stravník – 4,90 €

ŠJ pri ZŠ- J.PALU 2, NEMŠOVÁ (2. finančné pásmo)

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo

OBED

 

 

Náklady na nákup potravín

Dotácia štátu na podporu dieťaťa k stravovacím návykom

 

 

Úhrada za nákup potravín na 1 deň

 

 

Príspevok na režijné náklady

Stravníci od 6 do 11 rokov

1,50 €

1,50 €

 

 

5,00 € mesačne

Stravníci od 11 do 15 rokov

1,70 €

1,70 €

 

 

 

 

 

 

5,00 € mesačne

 

 

Stravníci s nárokom na dotáciu 1. stupeň 1,50 € 1,50 € 1,30 € 0,20 € 5,00 € mesačne
Stravníci s nárokom na dotáciu 2. stupeň 1,70 € 1,70 € 1,30 € 0,40 € 5,00 € mesačne

Deti MŠ

2,10 €

(desiata 0,50 € + obed 1,20 € + olovrant 0,40 €)

2,10 €

-

2,10 €

2,20 € na jedno jedlo

 

Deti MŠ

(stravník - dieťa MŠ, hmotná núdza)

2,10 €

(desiata 0,50 € + obed 1,20 € + olovrant 0,40 €)

2,10 € 1,30 € 0,80 €

2,20 € na jedno jedlo

 

 

*nárok na dotáciu je možný len v prípade účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese

 

Úhrada stravného

Úhradu za stravovanie a režijné náklady na prevádzku je potrebné uhradiť na účet ŠJ v tvare

IBAN: SK85 0200 0000 3500 1973 6202

VS: identifikačné číslo dieťaťa (poskytne vedúca ŠJ)

Poznámka: meno a priezvisko žiaka

 

Úhrada stravovania a režijných nákladov zahŕňa

1. 10 € je jednorazový príspevok na stravovanie (vratná kaucia na dotáciu pre žiakov, ktorí majú nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách). Úhradu jednorázového príspevku rodič/zákonný zástupca realizuje z dôvodu, ak žiaka včas neodhlási zo stravy. Ak rodič/zákonný zástupca vyčerpá celú sumu jednorazovej úhrady, je povinný opätovne zrealizovať úhradu.

2. 5 € - úhrada režijných nákladov je na prevádzku ŠJ za jeden mesiac.

 

Ak úhrada nebude včas zrealizovaná, nebude dieťaťu poskytnutá strava a stravovanie bude pozastavené až do úhrady.

 

 

Výdaj stravy

Obedy sa vydávajú každý pracovný deň v čase od 12:00 hod. – 14:00hod.

Ak sa obed vydáva v inom čase, stravníkov vopred informujeme.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu

Za prihlasovanie a odhlasovanie žiakov zo stravy je zodpovedný zákonný zástupca. Prihlásenie/odhlásenie je možné do 14:00 deň vopred osobne, telefonicky na tel. č.: 0326598326 alebo prostredníctvom internetu na www.strava.cz (prihlasovacie údaje poskytne vedúca ŠJ).

V prvý deň choroby je možné prísť si obed vyzdvihnúť do vlastných nádob (v období výskytu ochorenia COVID-19 poskytujeme jednorazové plastové nádoby).

Za neodobraté alebo včas neodhlásené obedy sa finančná náhrada neposkytuje. 

V prípade akejkoľvek zmeny (ukončenie stravovania, stravovanie vo vybrané dni) je nutné oznámiť včas vedúcej ŠJ.

Pri prihlásení žiaka na stravovanie je nutné, aby zákonný zástupca vypísal zápisný lístok priamo u vedúcej školskej jedálne alebo si ho rodič môže stiahnuť nižšie. Prihlásenie  platí na jeden školský rok.

 

zapisny_listok_-_MŠ.doc

 

zapisny_listok_-_ZŠ.doc

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria