Navigácia

Spoznajme sa Rady rodičom Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Informácie pre rodičov a žiakov - prijímacie konanie na SŠ Podávanie prihlášok na SŠ Testovanie T5 2022

Výchovná poradkyňa

Rady rodičom

ŠPECIFICKÉ VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIAsú to ťažkosti , ktoré sa chápu ako neschopnosť si osvojiť elementárne školské zručnosti  pri bežných výukových postupoch , primeranej inteligencii, sociálno – kultúrnej príležitosti a  dostatočnej psychickej stimulácii zo strany prostredia.  

Každý rok na našej škole pribúdajú žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia – dyslexiou (porucha čítania ), dysgrafiou (porucha písma), dysortografiou (porucha pravopisu ), dyskalkúliou (porucha počítania).

Začleňovanie detí so špeciálnymi potrebami je v súčasnosti celosvetový trend, ktorý sa stále viac presadzuje i u nás. Vytváranie integrovaných tried je veľkou šancou pre všetkých žiakov (i zdravých), pretože každodenná skúsenosť v integrovanej triede pomáha učiteľovi pochopiť, že každé dieťa, nielen dieťa s postihnutím, si vyžaduje individuálny prístup a rešpektovanie osobných zvláštností.

 

PRAVIDLÁ DOMÁCEHO CVIČENIA

(obsah podľa pokynov špeciálneho pedagóga)

 

- stačí 5-10 minút, denne, vytrvalo

- vytvoriť pohodu

- pri známke nepozornosti nácvik prerušiť, vrátiť sa po chvíli

- postupne zvyšovať náročnosť po zvládnutí predchádzajúcich cvičení

- motivovať dieťa k práci, hrové aktivity, súťaž

        - oceniť aj drobné kroky /nájsť si vždy niečo na pochválenie, nepoužívať slovo nie, zle, ale stop, ešte raz sa pokús, je to                      lepšie, vidím, že  si sa snažil../ nezabudnúť na dôležitosť zážitku úspechu a možnosť zvládnutia svojich ťažkostí

- tolerovať pomalé tempo práce, nepresnosti vo výkonoch

- získať pre spoluprácu aj iných členov rodiny

- krátkodobé ciele, povzbudzujúce výroky – toto bude pre teba hračka

 

Cvičenia sluchového vnímania/podpora čítania, diktátov:

-       rozdeliť vetu na slová, určiť poradie, počet, prvé a posledné,

-      deliť slová na slabiky a hlásky, určiť ich poradie, počet, prvú a poslednú hlásku, vedieť či sa istá hláska vyskytuje v slove,  vymýšľať slová s danou hláskou – začína sa na,  končí na, na druhom mieste v poradí je...povedať koľko hlások má slovo,

-    rozpoznať vyhláskované slovo /v prípade potreby začať od slabík, dvojslabičné slovo s otvorenými slabikami - ruka, jednoslabičné slovo so zatvorenou slabikou - pes, trojslabičné slovo s otvorenými slabikami - koleso, dvojslabičné slovo s 1 zatvorenou slabikou – bubon, taška.../  r-u-k-a, k-o-l-e-s-o,

-      tvorenie slov zámenou hlásky, slabiky /mak-rak-vak/, pridávaním či uberaním hlások, slabiky,

-      tvorenie slov z poprehadzovaných slabík, písmen,

-      pri čítaní príbehu dieťa reaguje dohovoreným pohybom na počutie dohovoreného slova /farby, slovo kráľ, zvieratá../,

-      pri čítaní príbehu zámerne meníme slová v známom texte /Modrá Čiapočka, niesla v košíčku cvičky.../,

-      vymýšľame slová s rovnakým základom – ryba, rybár, rybník..,

-      dospelý hovorí dvojice rovnakých a podobných slov, dieťa označí či sú rovnaké, alebo v čom sa odlišujú,

-      dospelý hovorí slová, dieťa určuje prítomnosť a pozíciu dohodnutej hlásky,

-      v slovách určujeme tvrdú, mäkkú hlásku d-ď, t-ť, začíname s rozlišovaním na začiatku slova, na konci a potom 

       uprostred,

-       podobne s rozlišovaním znelých a neznelých spoluhlások,

-     po sluchovom zvládnutí cvičíme v písanie /tvrdej, znelej, mäkkej, neznelej spoluhlásky, dlhej samohlásky../ najprv       v doplňovacích cvičeniach, potom ako diktát po predchádzajúcej sluchovej príprave /rozložíme si slovo na hlásky,     zdôrazníme mäkčeň. dĺžeň,

-      označujeme krátku a dlhú samohlásku v texte, grafickými značkami slabiky /krátka slabika – bodka, dlhá slabika – čiara/   a triedime slová podľa udanej schémy / - . . ,   . -  ,  . ./,

-      vymýšľanie slov podľa danej schémy / - . .  písmeno/,

-      reprodukcia rytmu tlieskaním, ťukaním, vytlieskávanie rytmu piesne,

-      slovné hry s doplňovaním slov do vety: Mama kúpila...,

-      vytlieskávanie slabík v slove, vo vete,

-      zapamätať si riekanky, básničky, zaujímavé výroky /rytmus, rým/,

-      podľa počutej inštrukcie vykonať/naraz povedané dva – tri pokyny/ a dodržať postup zadania /poradie pokynov/,

 

Cvičenia s deťmi s dyslektickými ťažkosťami

Modelovanie písmen z rôznych materiálov – zámena písmen.

Vyhľadávanie a vyfarbovanie /označovanie/ istého písmena v texte v časopise, knihe, zápis niektorých slov.

Vymýšľame slová začínajúce na písmená, ktoré si dieťa zamieňa a zápis niektorých slov.

Dokresľovanie písmena – fantázia, dotvoriť tlačený, alebo aj písaný tvar.

Dopisovanie písmena – chýbajúcu časť.

Obkresľovanie prstom tvar písmena, zápis písmena po vybodkovaných líniách.

Čítanie spoluhlásky s rôznymi samohláskami - Sa, so, se, su, si.

Spájanie slabík spievaním, ťahavým slabikovaním a postupne skracujeme ťahanie   sssááááááá, mmóóó.

Čítame: veee-seee-looo, /rozdeľujeme slová v texte zvislými čiarami: k-ni-ha, b-ra-t, s-to-li-č-ka, vl-k, z-mr-z-li-na.. /.

Postupnosť čítania slov pri nácviku pozri pri sluchovej analýze a syntéze, dodržiavať rovnakú postupnosť náročnosti slov.

Označiť v čítaných slovách zvislou čiarou úseky vyslovované naraz.

U začiatočníkov možnosť farebne označiť slabiky do štvorčekov.

Spoločné čítanie striedavé – jedno slovo, veta, odsek.

Spoločné čítanie – naraz s dieťaťom v jeho rytme.

Spoločné čítanie /8-10 slov/ – dospelý najprv prečíta slová, dieťa sa pozerá na vyslovenie slov, potom čítajú spoločne, potom dieťa samo.

Práca s okienkom – postupné odkrývanie textu.

Pod čítaný riadok používať pevný nepriesvitný pás.

Podčiarknuť slová po predchádzajúcom sa zoznámení textu očami /istý počet viet/, najprv označené slová prečítam /možnosť ich napísať, rozložiť na hlásky, slabiky, poskladať z vyslovených hlások a pod/, potom čítam celý text.

Vyhľadávať slová v texte, vetu, čítanie istého slova v istom riadku Napr. druhé slovo v prvom riadku../.

Svoje dokončovanie príbehu, vety.

Čítanie viet s chýbajúcimi časťami slov, celými slovami, ktoré má dieťa opraviť, alebo s niektorými podobnými slovami /ušiel-utiekol, pec- sporák../, ktoré má dieťa označiť.

Rozprávanie známeho príbehu podľa obrázkov.

Skladanie slov /napr. z čítaného textu/ z poprehadzovaných slabík.

Rozdeľovanie slov vo vete, kde sú slová napísané spolu.

 

Práca s deťmi s dysortografickými ťažkosťami

      Naučiť sa postupne pravopisné pravidlá.

Doma písať diktáty, doplňovacie cvičenia, zdôvodňovať pravidlá.

Nesprávne napísané slovo predpísať, dieťa ho niekoľkokrát odpíše - zvýrazniť farebne časť slova, v ktorom dieťa pri písaní urobilo chybu, aby si zapamätalo správny tvar slova.

Autodiktát s predriekávaním.

Diktovať len slová, v ktorých dieťa zvládlo sluchovú analýzu, syntézu /pozri sluchové vnímanie, deti nižších ročníkov/, skôr bežne používané slová, postupne jednoduché vety.

Zoznámiť sa najprv s cvičením, ktoré mu nadiktujete – označiť si slová, v ktorých zvyčajne dieťa robí chyby /dlhé slabiky, vybrané slová../, potom text dieťa napíše.

Každé pravidlo prehľadne a farebne napísať na výkres a zavesiť na nástenku vo výške očí dieťaťa pri práci.

Práca s deťmi s dyskalkulickými ťažkosťami:

       Pojmy veľký, malý, väčší, menší, vpravo, vľavo, rovnako...

       Počítať s názorom, s predmetmi - skupiny viac, menej, rovnako, spočítať predmety a napísať číslo /spojenie počtu s číslom/,             ukáž x prstov – do 10 bez prepočítavania po jedne

       Poradie čísel – povedz číslo, ktoré číslo je pred, ktoré za, vymenuj 5 čísel pred daným číslom, doplň ako idú čísla ďalej

       V numerických úlohách naučiť jeden spôsob vypočítania – neponúkať rôzne možnosti počítania toho istého príkladu, vždy               počítať s názorom do 20 s predmetmi, do 100 počítadlo, tabuľky sčítania a odčítania.

       Pri manipulácii s predmetmi aj slovný komentár vykonávaných činností /zapojiť čo najviac zmyslov pri osvojovaní si učiva,             zároveň kontrola správneho konania a postupu operácie pre dospelého/. Činnosti sa postupne zautomatizujú.

       Dovoliť pri výpočtoch používať  a naučiť pracovať s tabuľkami násobenia, pásy násobkov, alebo inú pomôcku, s ktorá žiakovi         vyhovuje, zapisovať čísla do štvorcovej siete

        Názorne vysvetliť zloženie viacciferného čísla

        Naučiť jeden typ riešenia jednoduchej slovnej úlohy, zadávať vždy rovnakým spôsobom /úlohy z učebnice preformulovať/,              zvýrazniť kľúčové slovo čo máme vypočítať, pomáhať previesť čítané zadanie do čísel.

         Literatúra: Pokorná - Teórie nápravy poruch učení 

        Zelinková – Poruchy učení

             

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria