Navigácia

Tlačivá na stiahnutie

V tejto časti si môžete stiahnuť tlačivá potrebné k niektorým administratívnym úkonom.

V prípade, ak máte záujem o informácie, sprístupnenie ktorých je v  rozsahu našej rozhodovacej činnosti, máte k dispozícii tlačivo žiadosti k sprístupneniu informácii. Túto žiadosť musíte predložiť, pokiaľ žiadate o:

  • vystavenie potvrdenia o návšteve školy (aj za minulé roky) a to aj pre žiakov, ktorí už školu nenavštevujú,
  • vystavenie odpisu/výpisu vysvedčenia za minulé roky,
  • vystavenie kópie dokumentu, týkajúceho sa osoby žiadateľa alebo jeho rodinných príslušníkov,
  • vystavenie iných, vyššie neuvedených dokumentov, pre ktoré tu nemáme pripravené tlačivo.

 

Potvrdenia a žiadosti:

 

Sprístupňovanie informácií upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na vybavenie žiadosti je lehota vybavenia 10 dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená, najviac však o 10 dní.  Dôvody predĺženia spravuje zákon č. 211/2000 Z. z.  § 17 ods. 2.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria