Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

 

Predbežný termín zápisu do 1. ročníka v našej škole je 06. – 07. apríl 2021. Pred samotným zápisom je nutné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v sekcii “Elektronická prihláška“.

Po vyplnení si poznačte kód formulára pre prípadnú opravu a doplnenie údajov, prihlášku vytlačte, podpíšte a spolu s vyplneným, oboma zákonnými zástupcami podpísaným a  vytlačeným tlačivom Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, ktoré nájdete na webovom sídle školy v sekcii "Zápis do 1. ročníka", prineste na zápis do školy. Nezabudnite na rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti

Upozorňujeme, že:

1. Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2015).

2. Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.

3. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť sa na pani riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

Akou formou sa zápis uskutoční a či sa uskutoční v plánovanom termíne vás budeme včas informovať. Preto vás prosíme o sledovanie webového sídla našej školy, prostredníctvom ktorého budeme zverejňovať všetky nové informácie.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

 

Ziadost_o_prijatie_dietata_do_1._rocnika_2021.docx

 

 

 

Milí rodičia predškolákov.

Prosíme vás o dôkladné prečítanie nasledujúcich informácií k zápisu žiakov do 1. ročníka.

Pred zápisom:                                                                                                                        

1. Vyplňte online elektronickú prihlášku (najneskôr do 05. 04. 2020), vytlačte si ju a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia!).

 2. Stiahnite a vytlačte si Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ (žiadosť nájdete na webovom sídle našej školy v pravej sekcii „Zápis do 1. ročníka“), vyplňte a podpíšte (obaja zákonní  zástupcovia!).

 3. Ak je dieťa súdom  zverené len jednému z rodičov, všetky žiadosti podpisuje len rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy. V takomto prípade žiadame priniesť aj súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Zápis do 1. ročníka bude prebiehať

bez osobnej účasti dieťaťa

06. 04. 2021 (utorok) od 12.00 – 16.00 hod.

a 07. 04. 2021 (streda) od 14.00 – 17.00 hod.

vo vestibule školy s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

V deň zápisu sa jeden zo zákonných zástupcov dostaví do školy.

Budete mať so sebou:

 • občiansky preukaz,
 • rodný list dieťaťa,
 • potrebné dokumenty (vytlačená elektronická prihláška a žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ),
 • súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti (len ak je dieťa súdom zverené do výchovy jednému z rodičov),
 • v prípade, že dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie aj kópiu správy z vyšetrenia,
 • výsledky depistáže (v prípade, že ju vaše dieťa absolvovalo),
 • papier formátu A4 s obrázkom, ktorý nakreslil váš budúci prváčik                                                                                         (na obrázku budú 2 objekty –   1. postava                                                                                                                                                                                2. obľúbené zvieratko alebo hračka),
 • vlastné pero.

Pri zápise vám bude k dispozícii aj špeciálna pedagogička, s ktorou budete môcť prekonzultovať prípadné nejasnosti ohľadom školskej dochádzky vášho dieťaťa.

 

Ak vám ani jeden termín zo závažných dôvodov nevyhovuje, dohodnite si náhradný termín na nižšie uvedenom čísle.

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok: Mgr. Lenka Tršková  (ZRŠ), tel. číslo:  0918 392 914

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria