Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Zápis do 1. ročníka

Dôležité informácie

Riaditeľka Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová

oznamuje rodičom, že

zápis detí do I. ročníka na školský rok 2019/2020

sa uskutoční

2. a 3. apríla 2019

 od  14.00  do  17.00  hodiny   v  budove  školy.

     Prečo si zvoliť našu školu?

 

 • Škola sa za posledné roky fungovania zmenila na kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu otvorenú žiakom, rodičom  aj verejnosti.
 • Učitelia s dlhoročnými skúsenosťami a nová generácia mladých, zapálených a kreatívnych pedagógov.
 • Nadštandardne vybavená učebňa chémie a fyziky.
 • Žiaci si v priestoroch šatní môžu uschovať osobné veci v uzamykateľných skrinkách.
 • Vyučovanie informatiky v dvoch kvalitne vybavených počítačových  učebniach s využitím moderných vyučovacích prostriedkov.
 • V každej triede je zabudovaný dataprojektor, na vyučovaní využívame aj interaktívne  tabule.
 • Využívame edukačné programy v jednotlivých predmetoch používaním moderných IKT.                      
 • Výučba anglického jazyka v novovybudovanej jazykovej učebni už od 1. ročníka, od 7. ročníka  sa žiaci učia ďalší cudzí jazyk.
 • Organizácia plaveckého výcviku, školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, olympiády vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch, žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych projektov a súťaží.
 • Organizácia zaujímavých exkurzií a výletov nielen na Slovensku ale aj do zahraničia.
 • Široký výber záujmových útvarov z oblasti športovej, jazykovej, vzdelávacej a umelecko-kultúrnej.
 • Školský klub detí otvorený ráno od 6.00 hod. a popoludní do 16.00 hod., pestrý program voľnočasových relaxačných aktivít i možnosť prípravy na vyučovanie.
 • Podporujeme talentovaných žiakov vo všetých oblastiach.
 • Žiaci dosahujú nadpriemerné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5. a 9. ročníkov.
 • Dlhoročná spolupráca s partnerskou základnou školou v Hluku.
 • Vlastná kuchyňa s jedálňou, denne čerstvá, pestrá, vyvážená strava, ovocie a pitný režim,
 • Realizácia spoločných popoludňajších aktivít s rodičmi – Tekvicový svetlonos, Tvorivé dielneNoc v        škole, Športové popoludnie a iné

 

      Na zápis prosíme priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa, rodný list dieťaťa, 14 € na            zakúpenie pomôcok na vyučovanie a ak máte k dispozícii, môžete priniesť aj výsledok depistáže z MŠ.

 

     Tešíme sa na Vás 2. a 3. apríla 2019.

    

Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola, Ulica Janka Palu 2, Nemšová, so sídlom J. Palu 2 Nemšová, 91441, IČO: 36125946:

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si  vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

 

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-14355

 

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona.

 

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria