Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Zápis do 1. ročníka

Dôležité informácie

Riaditeľka Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová

oznamuje rodičom, že

zápis detí do I. ročníka na školský rok 2018/2019

sa uskutoční

04. a 05. apríla 2018

 od  14.00  do  17.00  hodiny   v  budove  školy.

 

     Prečo si zvoliť našu školu:

 

 • Škola sa za posledné roky fungovania sa zmenila na kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu otvorenú žiakom,  
 •        rodičom aj verejnosti,

 • učitelia s dlhoročnými skúsenosťami a nová generácia mladých, zapálených a kreatívnych pedagógov,
 • nadštandardne vybavená učebňa chémie a fyziky,
 • v priestoroch šatní možnosť úschovy osobných vecí v uzamykateľných skrinkách,
 • výučba informatiky v dvoch kvalitne vybavených počítačových  učebniach s využitím moderných vyučovacích prostriedkov,
 • v každej triede je zabudovaný dataprojektor, na vyučovaní využívame aj interaktívne  tabule,
 • využitie edukačných programov v jednotlivých predmetoch používaním moderných IKT,                      
 • výučba anglického jazyka v novovybudovanej jazykovej učebni už od 1. ročníka, od 7. ročníka  sa žiaci učia ďalší cudzí jazyk,
 • organizácia plaveckého výcviku, školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, olympiády vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch, žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych projektov a súťaží,
 • organizácia zaujímavých exkurzií a výletov nielen na Slovensku ale aj do zahraničia,
 • široký výber záujmových útvarov z oblasti športovej, jazykovej, vzdelávacej a umelecko-kultúrnej,
 • školský klub detí otvorený ráno od 6.00 hod. a popoludní do 16.00 hod., pestrý program voľnočasových relaxačných aktivít i možnosť prípravy na vyučovanie,
 • podpora rastu talentovaných žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch,
 • nadpriemerné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5. a 9. ročníkov,
 • dlhoročná spolupráca s partnerskou základnou školou v Hluku,
 • vlastná kuchyňa s jedálňou, denne čerstvá, pestrá, vyvážená strava, ovocie a pitný režim,
 • realizácia spoločných popoludňajších aktivít s rodičmi – Tekvicový svetlonos, Tvorivé dielneNoc v  
 •        škole, Športové popoludnie a iné.

   

  Na zápis prosíme priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa, rodný list dieťaťa a 12 € na zakúpenie pomôcok na vyučovanie.

   

  Tešíme sa na Vás 4. a 5. apríla 2018!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria