Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Čítanie CTN
Čítanie/Písanie CIT
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Gramatika GRM
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatika INF
Komunikačné zručnosti KMN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Literatúra LIT
Matematické cvičenia MCC
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Triednická hodina THF
Tvorivé čítanie a písanie CPT
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2024.0.1438 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.10.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria