Navigácia

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

   

  Milí rodičia predškolákov.

  Prosíme vás o dôkladné prečítanie nasledujúcich informácií k zápisu žiakov do 1. ročníka.

  Pred zápisom:                                                                                                                        

  1. Vyplňte online elektronickú prihlášku (najneskôr do 05. 04. 2020), vytlačte si ju a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia!).

   2. Stiahnite a vytlačte si Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ (žiadosť nájdete na webovom sídle našej školy v pravej sekcii „Zápis do 1. ročníka“), vyplňte a podpíšte (obaja zákonní  zástupcovia!).

   3. Ak je dieťa súdom  zverené len jednému z rodičov, všetky žiadosti podpisuje len rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy. V takomto prípade žiadame priniesť aj súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

  Zápis do 1. ročníka bude prebiehať

  bez osobnej účasti dieťaťa

  06. 04. 2021 (utorok) od 12.00 – 16.00 hod.

  a 07. 04. 2021 (streda) od 14.00 – 17.00 hod.

  vo vestibule školy s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

   

  V deň zápisu sa jeden zo zákonných zástupcov dostaví do školy.

  Budete mať so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • potrebné dokumenty (vytlačená elektronická prihláška a žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ),
  • súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti (len ak je dieťa súdom zverené do výchovy jednému z rodičov),
  • v prípade, že dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie aj kópiu správy z vyšetrenia,
  • výsledky depistáže (v prípade, že ju vaše dieťa absolvovalo),
  • papier formátu A4 s obrázkom, ktorý nakreslil váš budúci prváčik                                                              (na obrázku budú 2 objekty –   1. postava                                                                                                                                                                 2. obľúbené zvieratko alebo hračka),
  • vlastné pero.

  Pri zápise vám bude k dispozícii aj špeciálna pedagogička, s ktorou budete môcť prekonzultovať prípadné nejasnosti ohľadom školskej dochádzky vášho dieťaťa.

   

  Ak vám ani jeden termín zo závažných dôvodov nevyhovuje, dohodnite si náhradný termín na nižšie uvedenom čísle.

  Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok: Mgr. Lenka Tršková  (ZRŠ), tel. číslo:  0918 392 914

   

 • Veľkonočné prázdniny

  Milí žiaci a rodičia.

  Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 01. apríla 2021 a trvajú do utorka 06. apríla 2021. 

  Všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a ostatným zamestnancom prajeme príjemný oddych.

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj v týždni od 29. 03. 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že aj v týždni od 29. 03. 2021 bude pokračovať pre všetkých žiakov školy dištančné vzdelávanie.  Školský klub detí v prevádzke nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

 • Zápis do 1. ročníka – elektronická prihláška

  Zápis do 1. ročníka – elektronická prihláška

  Vážení rodičia budúcich prváčikov!

  Na webovom sídle našej školy bola sprístupnená elektronická prihláška do 1. ročníka. Pred jej vyplnením si, prosíme Vás, dôkladne prečítajte pokyny, ktoré sú uvedené v úvodnej časti prihlášky. Súčasne boli pridané do sekcie "Zápis do 1. ročníka" informácie a tlačivá, ktoré bude nutné predložiť pri zápise.

   

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.​​​​​​​

 • DIŠTANČNÝ ROZVRH PRE 1. STUPEŇ PLATNÝ OD 22. 03. 2021

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj v týždni od 22. 03. 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že aj v týždni od 22. 03. 2021 bude pokračovať pre všetkých žiakov školy dištančné vzdelávanie.  Školský klub detí v prevádzke nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

 • ONLINE ŠKD

  Už druhý týždeň nahrádzajú naše pani vychovávateľky deťom 1. – 3. ročníka chýbajúci kontakt so svojimi rovesníkmi prostredníctvom ONLINE ŠKD. Deti síce vidia svojich spolužiakov počas online hodín, ale v online ŠKD je to iné... Slobodne sa môžu porozprávať a zasmiať so svojimi kamarátmi, ukázať im svoje hračky či domáce zvieratká a do diania zapojiť aj svojich mladších či starších súrodencov. Každé oddelenie má k dispozícii svoju pani vychovávateľku v pracovný deň od 13.00 – 13.45 hod. cez aplikáciu ZOOM alebo WEBEX.  Deti si tak môžu spoločne zahrať rôzne hry, ktoré sú im známe aj z bežného ŠKD, napr. Hádaj, na čo myslím; online pexeso; Bingo; Nájdi rozdiely; Meno, mesto... a mnohé ďalšie. Nadšene sa zapájajú aj do rôznych tvorivých činností, v ktorých prejavujú svoju kreativitu a nápaditosť. Vo fotoalbume si už môžete pozrieť aj niečo z tvorby detí, ktorá sa nám spoločne podarila takto na diaľku.                                                                                     Vieme, aké je to náročné pracovať a zároveň mať doma deti. Preto môžete využiť túto možnosť aj vy a zmysluplne vyplniť deťom voľný čas a uľahčiť im odlúčenie od kolektívu.                                                       

 • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj v týždni od 15. 03. 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že aj v týždni od 15. 03. 2021 bude pokračovať pre všetkých žiakov školy dištančné vzdelávanie.  Školský klub detí v prevádzke nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

 • Zápis detí do 1. ročníka v šk. r. 2021/2022

  Vážení rodičia.

  Pri zápise budúcich prvákov nastala v porovnaní s minulými rokmi zmena. Pri zápise do 1. ročníka už nebudete môcť žiadať o odklad školskej dochádzky. Ak vaše dieťa nastúpi do školy, nebude možný ani dodatočný odklad školskej dochádzky.

  Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť sa na pani riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

  Bližšie informácie si môžete prečítať v usmernení, ktoré je na stránke MŠVVaŠ SR v priloženom linku:

  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky/

  Akou formou a v akom termíne sa zápis uskutoční vás budeme včas informovať.


   

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • Základná škola ostáva od 08. 03. 2021 zatvorená

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Trenčín a na základe Vyhlášky RÚVZ v Trenčíne č. 102 uverejnenej vo Vestníku vlády SR bude aj v týždni od 08. 03. 2021 prerušené vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov základnej školy. Všetci žiaci základnej školy sa budú až do odvolania vzdelávať formou dištančného vzdelávania (t. j. budú sa vzdelávať z domu).

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ V PREVÁDZKE NEBUDE.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

  Vyhlaska_c._102.pdf

 • Dištančné vzdelávanie od 01. 03. 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Trenčín a na základe Vyhlášky RÚVZ v Trenčíne č. 87 uverejnenej vo Vestníku vlády SR bude od 01. 03. 2021 prerušené vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov základnej školy.  Všetci žiaci základnej školy sa budú až do odvolania vzdelávať formou dištančného vzdelávania (t. j. budú sa vzdelávať z domu).

   Školský klub pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre bude fungovať pre prihlásené deti od 7.00 do 15.30 hod. Nástup žiaka je podmienený negatívnym výsledkom testu na Covid-19 obidvoch zákonných zástupcov a vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Vyučovanie sa bude realizovať podľa rozvrhu dištančného vzdelávania. Rozvrh hodín pre 1. stupeň bude zverejnený na webovom sídle školy. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa stabilného dištančného rozvrhu.

  Všetci žiaci budú automaticky odhlásení z obedov v školskej jedálni.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

 • Nástup žiakov 1. – 4. ročníka do školy po jarných prázdninách

  Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je negatívny test od obidvoch zákonných zástupcov žiaka žijúcich v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace. Zákonní zástupcovia sa môžu dať otestovať na MOM, ktoré ja zriadené na NTS v Nemšovej (na testovanie sa musíte objednať na www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php ), alebo aj v akomkoľvek inom odbernom mieste.

  Žiaci 1. – 4. ročníka budú naďalej vchádzať do budovy Základnej školy, Janka Palu 2 podľa časového harmonogramu:

  - cez bočný vchod od ŠKD: o 7.45 hod. – 1. A, 1. C

  - cez hlavný vchod:   o 7.40 hod. – 2. C, 3. ročník

                                     o 7.50 hod.  – 4. ročník

  Pre žiakov 2. A a 2. B triedy, ktorí sa učia v budove Katolíckej spojenej školy, platí vstup od 7.40 hod. 

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom vykonávaný ranný filter. Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň minimálne dve rúškapapierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 1. stupňa povinné.

  Žiaci sa musia pri nástupe do školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu obidvoch zákonných zástupcov alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19.   Ponúkame vám možnosť podať toho vyhlásenie aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Elektronické podávanie tlačiva bude sprístupnené 21. 02. 2021 dopoludnia.

  V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy a triednu pani učiteľku. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom, taktiež vám vyplýva povinnosť informovať o tejto skutočnosti vedenie školy a triednu učiteľku. Za týchto podmienok (podozrenie alebo potvrdenie ochorenia COVID-19, nariadená karanténa) je dieťa zo školy vylúčené.

  Žiadame rodičov, aby sa opätovne porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.

  Z preventívnych dôvodov bude etická výchova na 1. stupni naďalej prebiehať dištančne.

  Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní aj po 22. 02. 2021.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

 • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia.

  Žiaci sa musia pri nástupe do školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu obidvoch zákonných zastupcov alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19.  V prípade, že toto vyhlásenie s prílohou neodovzdáte, dieťa nemôže nastúpiť do školy. Obe tlačivá potrebné k nástupu dieťaťa do školy si môžete stiahnuť dolu pod textom.

  Ponúkame vám možnosť podať toho vyhlásenie aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Elektronické podávanie tlačiva bude sprístupnené 21. 02. 2021 dopoludnia. Pri prihlásení na rodičovské konto na úvodnej obrazovke nájdete odkaz Žiadosti/Vyhlásenia. Po otvorení kliknete na červený kruh s označením +. Vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň), zadáte dátum (najskôr 21. 02. 2021) a zobrazí sa Vyhlásenie. Vo vyhlásení musíte vybrať možnosť či:

  1.  máte negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní (v prípade vybratia tejto možnosti musíte zadať aj dátum vykonania testu),  alebo
  2. máte platnú výnimku z testovania (prekonali ste ochorenie COVID-19 a máte platné lekárske potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace).

  K vyhláseniu je potrebné pripojiť prílohu – fotografie negatívnych testov obidvoch zákonných zástupcov (certifikátov alebo SMS) alebo potvrdení o prekonaní ochorenia COVID-19. Bez tejto prílohy vám vaše vyhlásenie nebudeme môcť akceptovať!

  Vyhlásenie potvrdíte tlačidlom Uložiť.  Vyhlásenie je týmto podané a triedny učiteľ ho počas dňa akceptuje, čo v žiadostiach uvidíte, ale zobrazí sa vám to aj v správach na EduPage.

  V prípade, ak zákonní zástupcovia žiaka neabsolvujú testovanie a z tohto dôvodu sa ich dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

   

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

   

  Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti-ZZ.docx

  Suhlas_dotknutej_osoby-ZZ.docx

   

   

   

   

 • Prevádzka ŠKD od 22. 02. 2021

  Školský klub detí bude v prevádzke od 22. 02. 2021 od 6.30 hod. do 15.30 hod.  Z personálnych dôvodov nedokážeme zabezpečiť homogénnosť skupín v ŠKD. Činnosť v rannom aj popoludňajšom ŠKD bude zabezpečená v zmiešaných zberných skupinách. Preto prosíme rodičov o individuálne zváženie návštevy ich dieťaťa v ŠKD. V prípade, že dieťa bude navštevovať popoludňajší ŠKD, prosíme rodičov o zapísanie času a spôsobu odchodu dieťaťa z ŠKD do slovníčka. (Deti môžu odchádzať z ŠKD v polhodinových intervaloch, čiže hneď po obede alebo o 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 hod. Taktiež vás prosíme o zapísanie, či bude dieťa chodiť domov samo alebo s rodinným príslušníkom.)

 • VALENTÍN V ŠKD

  VALENTÍN V ŠKD

  Posledné popoludnie pred jarnými prázdninami pani vychovávateľky spríjemnili deťom pobyt v ŠKD Valentínskou párty. Bol to čas plný hier, hudby a tanca. Navzájom sa obdarili Valentínskou poštou a hľadali pozitívne vlastnosti na kamarátoch, ktorých potešili v listoch  milým slovom. Zmerali si sily v stoličkovom tanci a rozhýbali celé telo pri JUST DANCE. Takto pozitívne naladení sme sa rozlúčili na jarné prázdniny.

 • MAĽOVANIE DO SNEHU

  V jedno zasnežené popoludnie sme sa s deťmi rozhodli maľovať do snehu. Okrem snehuliakov a smajlíkov sa deti pustili aj do anjelikov, ktorých maľovali celým svojím telom. Naše parkovisko sa zmenilo na galériu plnú anjelov.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  Milí žiaci a rodičia.

  Jarné prázdniny začínajú v pondelok 15. februára 2021 a trvajú do 19. februára 2021. Nástup do školy pre žiakov 1. – 4. ročníka je v pondelok 22. februára 2021.

  Počas jarných prázdnin nebude v prevádzke ŠKD.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Všetkým žiakom prajeme príjemný oddych počas jarných prázdnin.

 • Nezabudli na nás!

  V pondelok 08. 02. 2021 sme rozdali žiakom prvého stupňa, ktorí sa vrátili do školy, bavlnené farebné ochranné rúška. Priniesli nám ich naše bývalé žiačky a florbalistky z NTS – FK ZŠ Nemšová. Niektoré boli srdiečkové, iné bodkované, hviezdičkové... Hýrili pestrými farbami, až mali pani učiteľky dilemu, ktoré rúška pre svojich žiakov vyberú. Deti sa im veľmi potešili a už v utorok ich po dôkladnom maminom vypratí s hrdosťou prezentovali v triede.

  Veľmi pekne dievčatám ďakujeme za nezištnú podporu, ktorú našej škole prejavili.

 • Netradičné vysvedčenie...

  V uplynulých dňoch dostali žiaci 1.B "TAJNÚ DOMÁCU ÚLOHU". Poďakovať sa svojim rodičom za pomoc a obetavý prístup pri učení. Vystavili im VYSVEDČENIE!

  ĎAKUJEME !!!

                                                                                                                                              Mgr. Edita Peťková

 • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia.

  Podmienkou nástupu žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou je negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo platné potvrdenie o prekonaní COVID-19. Vyplýva to z Uznesenia vlády SR č. 77, Vyhlášky ÚVZ SR č. 47 a pokynov MŠVVaŠ SR.

  Žiaci sa musia pri nástupe do školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19.  V prípade, že toto vyhlásenie s prílohou neodovzdáte, dieťa nemôže nastúpiť do školy. Obe tlačivá potrebné k nástupu dieťaťa do školy si môžete stiahnuť dolu pod textom.

  Ponúkame vám možnosť podať toho vyhlásenie aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Elektronické podávanie tlačiva bude sprístupnené 07. 02. 2021 dopoludnia z dôvodu technickej prípravy tlačiva na Edupage. Pri prihlásení na rodičovské konto na úvodnej obrazovke nájdete odkaz Žiadosti/Vyhlásenia. Po otvorení kliknete na červený kruh s označením +. Vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň), zadáte dátum (najskôr 07. 02. 2021) a zobrazí sa Vyhlásenie. Vo vyhlásení musíte vybrať možnosť či:

  1.  máte negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní (v prípade vybratia tejto možnosti musíte zadať aj dátum vykonania testu),  alebo
  2. máte platnú výnimku z testovania (prekonali ste ochorenie COVID-19 a máte platné lekárske potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace).

  K vyhláseniu je potrebné pripojiť prílohu – fotografiu negatívneho testu alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19. Bez tejto prílohy vám vaše vyhlásenie nebudeme môcť akceptovať!

  Vyhlásenie potvrdíte tlačidlom Uložiť.  Vyhlásenie je týmto podané a triedny učiteľ ho počas dňa akceptuje, čo v žiadostiach uvidíte, ale zobrazí sa vám to aj v správach na EduPage.

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.


  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ


  Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti-ZZ.docx

  Suhlas_dotknutej_osoby-ZZ.docxstrana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria